Not 11 - Övriga immateriella anläggningstillgångar

Ladda ned Excel

Franchise-rättighetslicenser Varumärken-franchise Övriga Summa
Koncern 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Ingående anskaffningsvärden 9 771 8 010 2 850 2 850 1 543 1 666 14 164 12 526
Investering 2 116 777 - - - - 2 116 777
Förvärv Swedburger AB - 984 - - - - - 984
Tillgångar som innehas till försäljning -3 700 - -2 850 - - - -6 550 -
Omräkningsdifferens -466 - - - - -123 -466 -123
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 721 9 771 - 2 850 1 543 1 543 9 264 14 164
                 
Ingående avskrivningar -5 318 -5 043 - - -1 300 -1 232 -6 618 -6 275
Avskrivning tillgångar som innehas till försäljning 3 515 - - - - - 3 515 -
Avskrivningar -170 -275 - - -68 -68 -238 -343
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 973 -5 318 - - -1 368 -1 300 -3 341 -6 618
                 
Utgående restvärde enligt plan 5 748 4 453 - 2 850 175 243 5 923 7 546
 
    Övriga immateriella tillgångar Varumärken & Licenser Summa
Moderbolag   2013 2012 2013 2012 2013 2012
Ingående anskaffningsvärden - - 90 90 90 90
Investering - - - - - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - 90 90 90 90
Ingående avskrivningar - - -90 -85 -90 -85
Avskrivningar - - - -5 - -5
Utgående ackumulerade avskrivningar - - -90 -90 -90 -90
Utgående restvärde enligt plan - - - - - -