Resultaträkning - moderbolaget

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2013 2012
Nettoomsättning 30 165 31 156
Rörelsens kostnader  
Övriga externa kostnader -8 299 -8 960
Personalkostnader -19 386 -19 268
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -255 -255
Summa rörelsens kostnader -27 940 -28 483
Rörelseresultat 2 225 2 672
Finansiella intäkter 5 252 4 779
Mottagna koncernbidrag 19 160 16 200
Utdelning från dotterbolag - -
Nedskrivning aktier i dotterbolag - -
Finansiella kostnader -8 461 -8 143
Finansnetto 15 951 12 836
Resultat efter finansiella poster 18 176 15 509
Inkomstskatt -4 774 -4 945
Årets resultat 13 402 10 564

Moderbolagets rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

kSEK 2013 2012
Årets resultat 13 402 10 564
Poster som kommer att omklassificeras till årets resultat      
Marknadsvärdering terminskontrakt 2 632 -2 679
Överfört till resultatet avseende terminskontrakt 525 1 419
Övrigt totalresultat för året, netto 16 559 9 303