Kassaflödesanalys - moderbolaget

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2013 2012
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat 2 225 2 672
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 255 255
Övriga ej likviditetspåverkande poster - -
Erhållen ränta 5 252 4 779
Erlagd ränta -8 461 -8 143
Betald inkomstskatt -440 -
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital -1 169 -436
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 12 511 14 645
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder -263 167
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder -20 158 4 151
Kassaflöde från löpande verksamhet -9 079 18 527
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -470 -460
Sålda materiella anläggningstillgångar - 59
Investeringar i dotterbolag - -5 776
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - -42 587
Amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 201 201
Kassaflöde från investeringsverksamheten -269 -48 563
Finansieringsverksamheten  
Konvertibel 11 514
Erhållna koncernbidrag   19 160 16 200
Upptagna lån 57 22 846
Amortering av lån -10 000 -10 000
Kassaflöde från finansieringssverksamheten 9 228 29 560
Årets kassaflöde -121 -476
Likvida medel vid årets början 2 971 3 447
Likvida medel vid årets slut 2 850 2 971