Förändring eget kapital - moderbolaget

Ladda ned Excel

kSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa
Eget kapital 2012-01-01 83 804 42 919 2 883 7 799 137 406
Eget kapitaldel i konvertibla skuldebrev - - - 514 514
Teckningsoptioner - - - 70 70
Årets resultat - - - 9 303 9 303
Eget kapital 2012-12-31 83 804 42 919 2 883 17 686 147 293
Eget kapital 2013-01-01 83 804 42 919 2 883 17 686 147 293
Eget kapitaldel i konvertibla skuldebrev - - - 11 11
Årets resultat - - - 16 559 16 559
Eget kapital 2013-12-31 83 804 42 919 2 883 34 256 163 863