Balansräkning - moderbolaget

Ladda ned Excel

TILLGÅNGAR PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2013 2012
Anläggningstillgångar    
Inventarier och installationer 822 607
Materiella anläggningstillgångar 822 607
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 136 204 136 204
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 355 1 557
Långfristig fordran dotterbolag 118 092 118 092
Uppskjuten skattefordran 480 5 253
Summa finansiella anläggningstillgångar 256 131 261 106
Summa anläggningstillgångar 256 953 261 713
Omsättningstillgångar    
Fordringar hos koncernföretag 7 884 8 444
Kundfordringar 19 23
Övriga fordringar 1 638 1 169
Förutbetalda kostnader 4 726 4 855
Kassa och bank 2 850 2 971
Summa omsättningstillgångar 17 117 17 462
SUMMA TILLGÅNGAR 274 070 279 175
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2013 2012
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 83 804 83 804
Reservfond 42 919 42 919
Summa bundet eget kapital 126 723 126 723
Fritt eget kapital    
Överkursfond 2 883 2 883
Balanserat resultat 17 698 8 384
Årets resultat 16 559 9 303
Summa fritt eget kapital 37 140 20 570
Summa eget kapital 163 863 147 293
Skulder    
Långfristiga skulder  
Konvertibla lån 9 236 4 486
Långfristiga skulder till kreditinstitut 75 860 85 860
Summa långfristiga skulder 85 096 90 346
Kortfristiga skulder  
Skulder kreditinstitut 10 000 10 000
Konvertibla lån - 4 693
Skulder till koncernföretag - 9 646
Leverantörsskulder 790 1 054
Aktuella skatteskulder 938 496
Övriga kortfristiga skulder 875 1 810
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 508 13 837
Summa kortfristiga skulder 25 111 41 536
Summa skulder 110 207 131 882
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 274 070 279 175
Ställda säkerheter 136 204 136 204