Resultaträkning - koncern

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2013 2012
Nettoomsättning 776 449 718 731
Övriga rörelseintäkter 4 102 6 581
Summa intäkter 780 551 725 312
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter -192 182 -180 944
Övriga externa kostnader -240 327 -221 253
Personalkostnader -291 777 -272 877
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -34 800 -34 314
Summa rörelsens kostnader -759 086 -709 388
Rörelseresultat 21 465 15 924
Finansiella intäkter 724 389
Finansiella kostnader -11 924 -12 607
Finansnetto -11 200 -12 218
Resultat efter finansiella poster 10 265 3 705
Inkomstskatt -2 838 -2 282
Årets resultat från kvarvarande verksamheter   7 427 1 423
Avvecklade verksamheter      
Årets resultat från avvecklade verksamheter -42 989
Årets resultat   7 385 2 412
Årets resultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare 7 385 2 412
Summa totalresultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare 13 824 -2 828
Summa totalresultat för kvarvarande verksamhet hänförligt till: moderbolagets aktieägare 13 866 -3 817
Resultat per aktie, SEK  
Årets resultat - före utspädning 0,63 0,21
Årets resultat - efter utspädning 0,63 0,21
Årets resultat från kvarvarande verksamhet - före utspädning   0,64 0,12
Årets resultat från kvarvarande verksamhet - efter utspädning   0,64 0,12
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 11 639 416 11 639 416
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 11 639 416 11 639 416

Koncernens rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2013 2012
Årets resultat 7 385 2 412
Poster som kommer att omklassificeras till årets resultat      
Marknadsvärdering terminskontrakt 2 632 -2 679
Överfört till resultatet avseende terminskontrakt 525 1 419
Uppskjuten skatt hänförligt till terminskontrakt -695 277
Valutakursdifferenser 3 977 -4 258
Totalresultat för året 13 824 -2 829