Kassaflödesanalys - koncern

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2013 2012
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat 21 423 16 913
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      
Återläggning avskrivningar 34 985 34 314
Övrigt 3 164 -1 615
Poster som inte ingår i kassaflödet 59 572 32 699
       
Erhållen ränta 724 389
Erlagd ränta -11 924 -16 283
Betald inkomstskatt -457 66
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital 47 915 33 784
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -1 748 -593
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 9 807 -2 849
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder -95 -2 876
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder -4 120 4 700
Kassaflöde från löpande verksamhet 51 759 37 918
Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 116 -777
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -16 071 -17 686
Förvärvade dotterbolag - -17 895
Övriga finansiella tillgångar 493 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 694 -35 865
Finansieringsverksamheten  
Nya lån 11 33 960
Amortering av lån -35 124 -30 110
Ökning/minsking kortfristiga finansiella skulder -4 600 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -39 713 3 850
       
Årets kassaflöde -5 648 5 901
Likvida medel vid årets början 38 020 32 119
Likvida medel vid årets slut 32 372 38 020
Outnyttjade krediter 14 192 13 931
Disponibla likvida medel vid årets slut 46 564 51 951