Förändring eget kapital - koncern

Ladda ned Excel

Hänförligt till aktieägare i moderbolaget
kSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlat resultat Summa
Eget kapital 2012-01-01 83 804 69 690 -1 851 -27 014 124 629
Eget kapitaldel i konvertibla skuldebrev - 514 - - 514
Teckningsoptioner - 70 - - 70
Årets resultat - - - 2 412 2 412
Övrigt totalresultat - - -5 241 - -5 241
Eget kapital 2012-12-31 83 804 70 274 -7 092 -24 602 122 384
           
Eget kapital 2013-01-01 83 804 70 274 -7 092 -24 602 122 384
Eget kapitaldel i konvertibla skuldebrev - 11 - - 11
Årets resultat - - - 7 385 7 385
Övrigt totalresultat - - 6 439 - 6 439
Eget kapital 2013-12-31 83 804 70 285 -653 -17 217 136 219