Balansräkning - koncern

Ladda ned Excel

TILLGÅNGAR PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2013 2012
Anläggningstillgångar    
Goodwill 184 266 195 877
Övriga immateriella tillgångar 5 923 7 546
Immateriella tillgångar 190 189 203 423
Inventarier, verktyg och installationer 147 208 129 850
Materiella anläggningstillgångar 147 208 129 850
Finansiella tillgångar 9 840 10 092
Uppskjuten skattefordran 12 966 15 327
Summa övriga anläggningstillgångar 22 806 25 419
Summa anläggningstillgångar 360 203 358 691
Omsättningstillgångar    
Råvaror och förnödenheter 7 874 6 127
Kundfordringar 1 366 4 351
Övriga kortfristiga fordringar 7 672 10 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 218 27 646
Likvida medel 32 372 38 020
Summa omsättningstillgångar 73 502 86 373
Tillgångar som innehas till försäljning 16 700  
SUMMA TILLGÅNGAR 450 405 445 065
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER PER 31 DECEMBER, kSEK NOT 2013 2012
Aktiekapital 83 804 83 804
Övrigt tillskjutet kapital 70 285 70 274
Reserver -653 -7 092
Ansamlat resultat -17 217 -24 602
Summa eget kapital 136 219 122 384
Skulder    
Långfristiga skulder    
Räntebärande långfristiga skulder 155 487 159 877
Konvertibla lån 9 236 4 486
Summa långfristiga skulder 164 723 164 364
Kortfristiga skulder    
Upplåning 36 169 30 969
Konvertibla lån - 4 693
Leverantörsskulder 35 580 36 615
Skatteskulder 4 664 3 617
Övriga kortfristiga skulder 3 550 7 517
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 69 500 74 906
Summa kortfristiga skulder 149 463 158 317
Summa skulder 314 186 322 681
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 450 405 445 065
Ställda säkerheter 251 275 253 057