Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Service Partners Holding AB (Publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013.

KORT OM NSP

Nordic Service Partners Holding AB (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på drift och utveckling av KFC- och Burger King-restauranger i Norden. NSP driver för närvarande ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP fokuserar på snabbmatssegmentet som omfattar alla aktörer som erbjuder kunder färdigförpackad mat.

VERKSAMHETEN

NSP:s huvudsakliga verksamhet 2013 var att vara franchisetagare till Burger King Corporation. Från och med 2014 adderas två varumärken/restaurangkoncept till verksamheten genom  KFC och TGI Friday´s. Det innebär att NSP "hyr" restaurangkedjornas varumärken, deras koncept, råvaruhantering, inköpskanaler och marknadsföring.

Genom dotterbolag drev NSP på bokslutsdagen 41 Burger King-restauranger i Sverige och 17 Burger King-restauranger i Danmark. Med sina 58 restauranger är NSP Burger Kings största franchisetagare i Norden och en av de större i Europa. I Sverige finns totalt 90 och i Danmark 30 Burger King-restauranger. NSP tecknar långsiktiga hyreskontrakt med olika fastighetsägare som finansierar mark och byggnader, medan NSP svarar för utveckling av restauranglokalen och investerar i köksutrustning och inredning.

NSP slutförde i början av 2014 försäljningen den svenska tex-mex inspirerade restaurangkedjan Taco Bar till master franchise-tagaren som sedan 2009 ansvarat för Taco Bars erbjudande på den svenska marknaden.

NSP:s intäkter och resultat skapas främst genom att erbjuda Burger King-konceptet till gästerna på ett så attraktivt och effektivt sätt som möjligt. En viktig framgångsfaktor är att NSP uppnår tillräckliga försäljningsvolymer. NSP tar tillvara de stordriftsfördelar som uppstår när verksamheten drivs i en gemensam administrativ plattform av en erfaren ledningsgrupp med dokumenterad driftkompetens. Personalutveckling, drift, inköp och ekonomistyrning är exempel på områden där verksamheten kan drivas med avsevärt högre effektivitet i aggregerad form.

KONCERNSTRUKTUR

NSP är sedan januari 2008 noterat på Nasdaq OMX Stockholm, small cap. NSP äger bolagen Nordic Service Partners Retail AB (med rörelsedrivande dotterbolaget Nordic Service Partners AB), Danmark Holding A/S (med rörelsedrivande dotter-bolaget Nordic Service Partners A/S), TB i Bromma AB, Euroburger AB, NSP Fastighet & Bygg AB samt Swedburger AB.

Viktiga händelser under året

NSP har under 2013 öppnat fyra (fyra) nya drive thru-restauranger i Sverige och byggt om nio (fem) befintliga restauranger, två i Danmark och sju i Sverige, till Burger Kings designkoncept 20/20. En av de nya restaurangerna ersätter en restaurang som stängdes. Flertalet av NSP:s restauranger är därmed ombyggda till Buger Kings senaste designkonceptet, och det återstår endast ett fåtal att bygga om.

De nya restaurangerna finns i Nyköping (öppnades 22 februari), Växjö (öppnades 29 februari), Borås Viared (öppnade 23 augusti) och Karlstad (öppnade 19 december). Dessa restauranger har haft en bra försäljningsutveckling och överträffat förväntningarna.

De tre restauranger (Swedburger) som förvärvades för ett år sedan fortsätter att prestera bra både vad gäller försäljning och resultat. För helåret nådde de en försäljning på cirka 64 MSEK och en EBITDA på 12,5 MSEK vilket motsvarar en driftsmarginal på 19,6 procent.

NSP:s mål är att fortsatt att öppna nya restauranger vilket är det som primärt ska driva den långsiktiga tillväxten. Tillväxtarbetet fortsätter således och vi tittar på intressanta investeringsmöjligheter där vår styrka i att driva etablerade restaurangkoncept kommer till sin rätt. Vår nästa restaurangöppning beräknas bli i andra kvartalet 2014.

Vid en nyetablering tar det 12-18 månader innan investeringen i en ny restaurang når sin fulla intjäningspotential. Nyetableringar har en kortsiktig negativ inverkan på resultatet då extra resurser läggs på marknadsföring, utbildning och bemanning under öppningsskedet och ett antal månader framåt för att säkerställa en bra start på den nya restaurangen. För att visa intjäningen i den etablerade verksamheten har vi i segmentsredovisningen särredovisat nyöppnade restauranger under dess första verksamhetsår. Arbetet med att kontinuerligt utvärdera nya lägen fortgår och NSP har en välfylld portfölj med flertalet potentiella projekt i Sverige och Danmark.