Vinstdisposition och övrig information

INCITAMENTSPROGRAM

Bolagets incitamentsprogram består av dels de teckningsoptionsprogram som utfärdades 2011 men tecknades av anställda under 2012 dels de konvertibelprogram som utfärdades 2013. Teckningsoptionsprogrammet berättigar till teckning av 300 000 aktier till kursen 13,30 kronor. Vi full teckning blir utspädningseffekten 2,5 procent (obeaktat de aktier som kan komma att tecknas i anledning av det konvertibla skuldebrevet). Konvertibeln berättigar till 329 114 aktier i NSP till kursen 15,80 kronor. Vi full teckning blir utspädningseffekten 2,7 procent (obeaktat de aktier som kan komma att tecknas i anledning av teckningsoptionsprogrammet). Konvertibeln löper med en rörlig ränta om STIBOR 90 plus 4,60 % procentenheter. Konvertering till aktier av serie B kan påkallas under september månad respektive 2014, 2015 och 2016.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Två av NSP:s styrelseledamöter, Morgan Jallinder och Jaan Kaber, är majoritetsägare i bolag där NSP sedan 2008 hyr fem restauranglokaler. En av NSP:s styrelseledamöter, Jens Engwall, är VD för Hemfosa Fastigheter AB med vilka NSP under 2011 tecknat ett hyresavtal avseende restaurangen i Varberg. Jens Engwall deltog inte i beslutet avseende det hyresavtalet. NSP hyr ett hus som ägs av Morgan Jallinder, huset används för övernattning i samband med anställdas tjänsteresor. Alla transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. För ytterligare information hänvisas till Not 29.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Breddning av varumärkesportföljen

I början av februari blev det klart att NSP tecknat avtal med världens största restaurangföretag Yum! Brands om att lansera KFC i Sverige. Affären innebär att NSP blir franchisetagare för varumärket KFC. Den innebär vidare att NSP går från att vara ett en-produktbolag till ett bolag som nu representerar två av världens största varumärken inom snabbmatssegmentet. Breddningen av verksamheten öppnar för ökad tillväxt, lönsamhet och ökad attraktionskraft som bolag. Nyheten fick ett stort genomslag i media och togs emot positivt av kapitalmarknaden.

I slutet av februari blev det klart att NSP tecknat ett utvecklingsavtal med den världsledande causual dining kedjan TGI Fridays om att öppna fem Fridays-restauranger i Danmark under en period om fem år.

Avyttrade verksamheter

I januari sålde NSP varumärket Taco Bar inklusive alla rättigheter associerade till varumärket i början av år 2014. Köpare är Svenska Taco Bar AB som sedan 2009 har haft masterfranchiserättigheten för Taco Bar i Sverige. Försäljningen av Taco Bar påverkade NSP:s rörelseresultat för 2013 med ca -2,0 MSEK genom nedskrivning av goodwill med motsvarande belopp. Taco Bars totala resultat för 2013 uppgick till 0,2 MSEK. Köpeskillingen består av en fast del och två rörliga delar. De rörliga delarna utbetalas (vid uppfyllelse) vid fyra olika tillfällen, första tillfället är februari år 2016 och sista är i februari år 2020. De rörliga delarna är beroende av den totala försäljningen för befintliga och tillkommande Taco Bar restauranger i Sverige. I samband med försäljningen erhöll NSP förtida återbetalning av utestående reversfordringar. Totalt tillfördes NSP 14,3 MSEK i likviditet i samband med försäljningen i januari 2014. 

I övrigt finns det inga väsentliga händelser efter rapportperioden att rapportera. 

utveckling och framtidsutsikter 2014

NSP är en av de största aktörerna inom snabbmat i Sverige och Norden. NSP driver för närvarande 58 Burger King- restauranger vilket ger en stabil operativ plattform för en fortsatt utveckling av koncernens lönsamhet mot NSP:s finansiella mål. Under 2014 kommer NSP fortsätta satsningen på etablering av nya restauranger. Framtida etablering kommer att ske med fokus på varumärkena Burger King, KFC och TGI Fridays.

I samband med etableringen av de första KFC- eller TGI Fridays-restaurangerna kommer uppstartskostnaderna att vara högre jämfört med en etablering av en Burger King restaurang. NSP bedömer att ett normalt resultat för en KFC-restaurang är likvärdigt eller högre än för en jämförbar Burger King-restaurang. Avseende TGI Fridays beräknas omsättningen per restaurang att ligga på en högre nivå som en följd av högre genomsnittlig kostnad per maträtt samt att TGI Fridays också omfattar alkoholförsäljning, driftsmarginalen per restaurang kommer också ligga högre?

Etablering av den första KFC-restaurangen kommer tidigast att ske under fjärde kvartalet 2014 och TGI Fridays sannolikt först under 2015. För närvarande pågår sökandet av lämpliga restauranglokaler.

Förslag till disposition av bolagets vinst


Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade vinst:

Ladda ned Excel

KSEK Moderbolag
Överkursfond 2 883
Balanserat resultat 17 698
Årets resultat 16 559
Summa 37 140

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas om 0,25 kronor per aktie, totalt 2 910 KSEK, samt att resterande till förfogande stående vinstmedlen om 34 230 KSEK balanseras i ny räkning.

Resultat av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.