Omsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick till 776,4 MSEK (718,7) för helåret 2013, vilket motsvarar en ökning om 8 procent. Omsättningen för de senaste fyra nyöppnade restaurangerna uppgick till 53,1 MSEK.

I Sverige minskade försäljningen på jämförbara restauranger med -5,8 procent (5,2). I Danmark minskade försäljningen på jämförbara restauranger med -4,8 procent (-1,3) Försäljning för koncernens jämförbara enheter minskade med -5,5 procent (3,1). En kombination av svagare marknadserbjudanden och att vi mötte ett mycket starkt Q4 2012 är huvudorsaken till nedgången jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat och marginaler

Rörelseresultatet förbättrades med 5,6 MSEK till 21,5 MSEK (15,9). Utbildnings- och öppningskostnader ingår i rörelseresultatet om -2,4 MSEK (-2,8). Rörelsemarginalen uppgick till 2,7 procent (2,2). Avskrivningarna uppgick till -34,8 MSEK (-34,3).

Bolagets bruttovinstmarginal förbättrades under 2013 mot 2012 med 0,4 procentenheter och uppgick till 75,2 procent (74,8). Personalkostnaderna, som andel av nettoomsättningen, minskade något och uppgick till 37,6 procent (38,0). Övriga externa kostnader, som andel av nettoomsättningen, ökade med 0,1 procentenheter till 31,0 procentenheter (30,8). Övriga intäkter består huvudsakligen av incentive från Burger King för Nicam förvärvet (de fem restauranger NSP förvärvade i oktober 2011) och investeringar i ombyggnader till designkonceptet 20/20. Driftsmarginalen ökade med 0,4 procentenheter och uppgick till 12,2 procent (11,8).

Driftsresultat

Driftsresultatet uppgick till 95,0 MSEK (85,6) vilket motsvarade en förbättring med 9,4 MSEK eller 11 procent. Driftsresultatet för de fyra senaste nyöppnade restaurangerna uppgick till 2,8 MSEK, inklusive utbildnings- och öppningskostnader om -2,4 MSEK. Skillnaden i valutakurs vid omräkning av den danska verksamhetens driftsresultat påverkar jämförelsen med 0,0 MSEK (-0,7). Driftsmarginalen uppgick till 12,2 procent (11,8).

Resultat EBITDA

Resultatet före avskrivningar, EBITDA inklusive Taco Bar som såldes i januari 2014, uppgick till 58,4 MSEK (51,4), en förbättring med 7,0 MSEK, motsvarande en ökning om 14 procent. EBITDA-marginalen uppgick till 7,2 procent (6,9).

Finansnetto, resultat före och efter skatt

Finansnettot uppgick i kvartalet till -2,7 MSEK (-3,6) och för helåret till -11,2 MSEK (-12,2). Koncernens resultat före skatt förbättrades med 6,6 MSEK och uppgick till 10,3 MSEK (3,7). Resultatet efter skatt ökade med 6,0 MSEK och uppgick till 7,4 MSEK (1,4). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 SEK (0,12).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER SEGMENT

NSP redovisar tre segment, Burger King-restaurangerna i Sverige och Danmark och Taco Bar. Taco Bar verksamheten har bedrivits via en master franchisetagare. Taco Bar verksamheten såldes i början av 2014.

NSP redovisar nyöppnade restauranger separat under restaurangens första verksamhetsår. Därefter ingår den i den etablerade portföljen av restauranger i respektive segment

Burger King

Koncernens totala försäljning inom Burger King-segmentet uppgick till 779,2 MSEK (722,4). Försäljningen för de etablerade enheterna uppgick till 726,1 MSEK (614,2), en ökning med 18 procent. För de fyra senast nyöppnade restaurangerna uppgick försäljningen till 53,1 MSEK.

Driftsresultatet för de etablerade enheterna uppgick till 91,0 MSEK (79,6). Driftsresultatet för de fyra senast nyöppnade restaurangerna uppgick till 2,8 MSEK (3,1). Driftsmarginalen för de etablerade enheterna till 12,5 procent (13,0). Driftsmarginalen inklusive förvärvade och nystartade restauranger uppgick till 12,0 procent (11,5).

Svenska Burger King-verksamheten

Försäljningen för NSP:s Burger King-restauranger i Sverige uppgick till 498,2 MSEK (430,9). Omsättningen för de nya restaurangerna ingår för helåret med 53,1 MSEK. Den svenska Burger King-verksamheten visar en fortsatt bra effektivitet. Den totala driftsmarginalen blev 14,5 procent (14,2). Driftsresultatet uppgick till 79,8 MSEK (67,9). 

Danska Burger King-verksamheten

I Danmark uppgick försäljningen på Burger King-restauranger till 227,9 MSEK (243,5). Skillnaden i valutakurs har endast en marginell påverkan.

Driftsresultatet uppgick till 13,9 MSEK (14,8).  Driftsmarginalen uppgick till 6,1 procent (6,1).

Taco Bar

NSP har per den 3 januari 2014 sålt varumärket Taco Bar inklusive alla rättigheter associerade till varumärket. Försäljning och resultat för Taco Bar redovisas därav såsom avvecklad verksamhet.

Taco Bar redovisade en nettoomsättning på 7,5 MSEK (8,4). Den totala försäljningen i Taco Bar systemet inklusive alla franchisetagare fortsätter att öka och den uppgick året till 81,0 MSEK (74,6). Försäljningen av Taco Bar medförde en nedskrivning av ingående goodwill om -2,0 MSEK vilken redovisas i nettoresultatet för avvecklad verksamhet.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel

Likvida medel uppgick per den 31 december till 32,4 MSEK (38,0) och på balansdagen fanns 14,2 MSEK (13,9) i beviljade rörelsekrediter varav 0,0 MSEK var utnyttjade (0,0). Tillgängliga likvida medel på balansdagen uppgick således till 46,6 MSEK (51,9).

Kassaflöde

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 51,8 MSEK (39,1). Kassaflödet för den löpande verksamheten, före förändring av rörelse­kapital och betald skatt uppgick till 48,4 MSEK (34,9).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -17,7 MSEK (-37,0). Kassaflödet för finansierings­verksamheten uppgick till -39,7 MSEK (3,9). Totalt har NSP amorterat 35,1 MSEK (30,1) under 2013. 

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december till 136,2 MSEK (122,4), motsvarande 11,70 kronor per aktie (10,51).

INVESTERINGAR

Investeringar under året avser huvudsakligen de nya restaurangerna i Växjö, Nyköping, Borås och Karlstad samt ombyggnad av nio restauranger i Sverige och Danmark samt maskiner och inventarier, sammantaget 52,6 MSEK (43,4).

SKATTER

NSP har för dotterbolagen NSP AB, Euroburger AB och NSP Fastighet & Bygg AB mot Skatteverket drivit en fråga om återbetalning av redovisad utgående moms avseende räkenskapsåren 2005-2011 med stöd av ett antal EU-domar. Bolaget begäran om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen har avslagits. Bolaget har därmed inga pågående processer eller tvister avseende skattesituationen. Underskottsavdrag har beaktats per 31 december 2013 och redovisas såsom en uppskjuten skattefordran uppgående till 13,0 MSEK.

MEDARBETARE OCH PERSONALUTVECKLING

Koncernen hade per den 31 december 2013 1 869 hel- och deltidsanställda (1 827). Antal årsanställda uppgick till 931 (807).