MODERBOLAG

Nordic Service Partners Holding AB (publ) är moderbolaget i NSP koncernen och dess verksamhet består i att leda, utveckla och administrera koncernens olika verksamhetsgrenar. Moderbolagets intäkter består till övervägande del av internfakturering till respektive dotterbolag för dessa tjänster.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 30,2 MSEK (31,2). Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (2,7). Resultatet efter skatt uppgick till 13,4 MSEK (10,6). Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december till 163,9 MSEK (147,3).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

NSP hade vid utgången av året cirka 2 700 aktieägare enligt Euroclear. De tio största ägarna innehade tillsammans 83 procent (78) av aktierna. Se vidare under Aktiekapital och kapitalstruktur för ytterligare information om de största ägarna i NSP. Inga kända aktieägaravtal finns. 

NSP HOLDINGS AKTIE

NSP Holdings aktie av serie B noterades vid NASDAQ OMX Stockholm den 15 januari 2008. Aktien handlas under kortnamnet NSP. Stängningskurs den 30 december 2013 var 11,80 SEK. Antalet utgivna aktier i NSP uppgår till totalt 11 639 416 stycken varav 375 av serie A och 11 639 041 av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 83 803 795 SEK.