NSP:s aktie

Handel på NASDAQ OMX Stockholm

NSP:s aktie av serie B är sedan den 15 januari 2008 upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Dessförinnan handlades NSP:s aktie av serie B på marknadsplatsen First North sedan den 2 maj 2006. Innan dess handlades NSP:s aktie av serie B på NGM Equity sedan den 19 december 2005. Under året noterades aktien i som högst 14,00 kronor och som lägst 10,40 kronor, sista betalkurs den 30 december 2013 var 11,80 (11,70) SEK, vilket gav ett börsvärde på cirka 137 MSEK. Totalt omsattes cirka 1,2 miljoner aktier under 2013. Den genomsnittliga omsättningen per handelsdag under perioden motsvarade ett värde om cirka 73 kSEK. Aktien handlas under kortnamnet NSP.

NSP Aktiediagram 2013

Utdelningspolicy

Styrelsens mål är att utdelning till aktieägarna skall föreslås årsstämman första gången år 2014. Utdelning och utdelningsnivån fastställs med beaktande av NSP:s kapitalbehov för en fortsatt lönsam utveckling av bolaget. Styrelsens långsiktiga mål är att dela ut hälften av vinsten efter skatt. 

Konvertibla skuldebrev

Årsstämman 2013 beslutade om ett konvertibelprogram riktat till vissa av bolagets ledande befattningshavare (ej styrelsen). Totalt emitterades skuldebrev för 5 200 000 kronor vilket berättigar till teckning av 329,114 aktier i NSP till kursen 15,80 kronor. Emissionen sker för att ge incitament till ökat engagemang hos de teckningsberättigade och för att ersätta de konvertibla skuldebrev som tecknades och tilldelades 2010, vilka löpte ut i september 2013. Konvertibelräntan är rörlig och uppgår till STIBOR 90 plus 4,60 procentenheter. Av det emitterade beloppet har 0,4 MSEK förts till eget kapital. Vid full teckning blir utspädningseffekten 2,7 procent.

 NSP betalade en del av köpeskillingen för Swedburger AB genom att ge ut ett konvertibelt skuldebrev om 5 MSEK som löper med en årlig fast ränta om 4,50 procent och har en löptid på 5 år. Av det emitterade beloppet har 0,5 MSEK förts till eget kapital. Konvertibeln kan årligen, från och med september 2015, konverteras till aktier under september månad. Konverteringskursen är 14,10 kronor vilket motsvarar 354 610 aktier vid full konvertering, vilket i sin tur motsvarar en utspädning om 2,96 procent (oaktat tidigare utgiven konvertibel och teckningsoptionsprogram).

Teckningsoptioner

I syfte att ytterligare stimulera engagemanget för verksamheten och resultatutvecklingen genom ett personligt långsiktigt ägande, beslutade årsstämman 2011 om ett incitamentsprogram i form av 300 000 teckningsoptioner som tecknades av dotterbolag för att därefter överlåtas till vissa av bolagets ledande befattningshavare, däribland VD, övrig företagsledning och restaurangchefer (dock inte styrelsen). Överlåtelsen gjordes i form av så kallade "units" bestående av två teckningsoptioner. Överlåtelsen av den ena teckningsoptionen gjordes till marknadspris, varvid marknadspriset beräknades med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Den andra teckningsoptionen överläts vederlagsfritt. Den vederlagsfria teckningsoptionen blev därmed förmånsbeskattad. Optionerna tecknades under 2012 av anställda i enlighet med villkoren. Om teckning av aktier skulle ske av samtliga teckningsoptioner skulle 300 000 nya aktier komma att emitteras. Aktierna skulle i så fall representera ca 2,5 procent av aktierna i NSP (obeaktat de aktier som kan komma att tecknas i anledning av de konvertibla skuldebrev som emitterades och tecknades under 2012 och 2013).

Aktiekapital och kapitalstruktur

NSP:s bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och bolagets aktier är Euroclear-anslutna, vilket innebär att Euroclear Sweden AB administrerar bolagets aktiebok. Några aktiebrev utfärdas inte. ISIN-kod för aktien är SE0000 476954. NSP har två aktieslag. Aktier av serie A har tio röster per aktie och aktier av serie B har en röst per aktie. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i NSP:s tillgångar och vinst samt andel av överskott vid en eventuell likvidation. En differentiering av aktieägarnas rätt att rösta för sina aktier och rätt till bolagets vinst förutsätter att bolagsordningen ändras, vilket kräver kvalificerade majoritetsbeslut. Antalet aktier uppgår till 11 639 416, varav 375 är A-aktier och 11 639 041 är B-aktier. Kvotvärdet uppgår till 7,20.