Ägarförhållanden

NSP hade den 31 december 2013 cirka 2 700 aktieägare. I tabellerna nedan framgår NSP:s största aktieägare samt ägarstruktur per den 31 december 2013.

Största aktieägarna 2013-12-31      
Ägare Antal aktier (A+B) Innehav Röster not
Danske Koncept Restauranger Holding 2 523 089 21,67% 21,67% 1
Bohus Enskilda 2 142 992 18,41% 18,41% 2
Abrinvest Ab 1 290 000 11,08% 11,08%  
Long Term Ab 1 166 678 10,02% 10,02% 3
Svenska Handelsbanken Ab For Pb 1 096 868 9,42% 9,42%
Jp Morgan Bank 417 219 3,58% 3,58%  
Banque Carnegie Luxembourg Sa 345 547 2,97% 2,97%  
Nilsson, Daniel 290 050 2,49% 2,49%  
Bahrke, Peter 238 525 2,05% 2,05%  
Six Sis Ag, W8Imy 190 750 1,64% 1,64%  
Southrock Ab 189 290 1,63% 1,63%  
Handelsbanken Liv 148 614 1,28% 1,28%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 122 105 1,05% 1,05%  
Nordnet Pensionsförsäkring Ab 112 316 0,96% 0,96%  
Larsson, Dick 90 020 0,77% 0,77%  
Summa 15 största aktieägarana 10 364 063 88,55% 88,52%  
Övriga aktieägare 1 275 353 11,45% 11,48%  
Summa aktier 11 639 416 100% 100%  
         
Förklaringar noter:        
1. Jeppe Droop, styrelseledamot, innehav via Danske Konceptrestauranger Holding och JE D APS.  
2. Bohus Enskilda ägs i lika delar Av Jaan Kaber och Morgan Jallinder. Posten inkluderar aktier som via annat ägande kontrolleras av Jaan Kaber och Morgan Jallinder.  
3. Anders Wehtje, styrelseledamot, har via delägarskap i Long Term AB bestämmande inflytande över aktierna.