Halvårsrapporten i korthet

  • Fondkapitalet uppgick till 216 (196) miljarder kronor per 30 juni 2011, en ökning med 3,4 (0,4) miljarder kronor sedan årsskiftet.
  • Fondens resultat för perioden uppgick till 3,6 (2,4) miljarder kronor.
  • Totalavkastningen före kostnader uppgick till 1,7 (1,3) procent. Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 1,6 (1,2) procent.
  • Den aktiva avkastningen på noterade tillgångar, det vill säga avkastningen utöver jämförelseindex, uppgick till 0,1 (0,4) procentenheter före kostnader. Den aktiva avkastningen motsvarar ett bidrag på 0,2 miljarder kronor.
  • Förvaltningskostnadsandelen inklusive provisionskostnader uppgick, mätt i årstakt, till 0,10 (0,11) procent.