Året i korthet

  • Fondkapitalet ökade med 17,1 (31,0) miljarder kronor till 212,8 (195,7) miljarder kronor.
  • Totalavkastningen uppgick till 11,0 (21,6) procent före kostnader. Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 10,9 (21,5) procent. Realt (inflationsjusterat) uppgick totalavkastningen till 8,6 (20,6) procent.
  • Den reala totalavkastningen uppgick till 2,0 procent i genomsnitt över en tioårsperiod, vilket är sämre än målet om 4,5 procent, främst beroende på de finansiella kriserna 2000-2002 och 2007-2008.
  • Den aktiva avkastningen, det vill säga avkastningen utöver jämförelseindex, uppgick till 0,8 (1,4) procentenheter, före provisionskostnader och överträffar fondens mål 2010 med 0,3 (1,0) procentenheter.
  • Fondens driftskostnader uppgick till 176 (174) miljoner kronor, vilket innebär en förvaltningskostnadsandel om 0,9 (0,10) procent.
  • Fondens resultat 2010 uppgick till 21,2 (34,9) miljarder kronor.