Vision, affärsidé, mål och strategier

Vision

Addtech ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel.

Affärsidé

Addtech erbjuder högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag och offentlig sektor. Addtech tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att vara en kompetent och affärsmässig samarbetspartner för kunder och tillverkare.

Finansiella mål

Addtechs övergripande mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. Koncernen strävar efter att över en konjunkturcykel uppnå en resultattillväxt på minst 15 procent per år.

Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK). R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger möjlighet till positivt kassaflöde och förutsättningar för lönsam tillväxt.

Verksamhetsmål

Addtechkoncernen ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel och uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartnern av våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Strategier

Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisations­utveckling. Addtech har formulerat följande tre centrala strategier för att nå de uppsatta målen:

Marknadsledande positioner

Addtech ska vara marknadsledande och bygga positioner inom utvalda och väl avgränsade nischer med högt kunskaps- och teknik­innehåll där kunderna efterfrågar noggrant utvalda produkter, lösningar och delsystem, ofta i små och medelstora volymer. Den marknadsledande positionen är en viktig komponent för stabil tillväxt och uthållig lönsamhet.

Operativ rörlighet

Addtech ska kännetecknas av en flexibel organisationsstruktur med snabbfotade och innovativa medarbetare som ser nya affärs­möjligheter. Addtech ska tillvarata respektive dotterbolags eller produkt­områdes tillväxtpotential genom att flytta isär eller slå ihop hela eller delar av verksamheter. Operativ rörlighet innebär även att Addtech ska ha effektiva processer för att integrera nya verksamheter i koncernen.

Förvärv

Addtech ska kontinuerligt förstärka befintliga verksam­heter genom mindre tilläggs­förvärv, men även expandera och bygga positioner inom valda nischer. Verksamheten ska även kompletteras genom förvärv av verksam­heter inom nya nischer där koncernen har förutsättningar att bli marknads­ledande. En gemensam framgångs­faktor för samtliga förvärv är att koncernens affärs­modell kan tillämpas.