Organisation och företagskultur

Addtechs dotterbolag drivs med frihet under ansvar och självständig­heten är av stor betydelse för att behålla och rekrytera affärs­drivna med­arbetare och entreprenörer. Frihet under ansvar innebär att bolagen är fria att driva och utveckla den operativa verksamheten så länge som den följer Addtechs affärsmodell och koncern­gemensamma spelregler. Moderbolaget detaljstyr inte den operativa verksam­heten men tillhandahåller en rad verktyg som stödjer effektivitet och optimering. Verktygen återfinns inom områden som juridik, ekonomi, utbildning, kvalitet, IT och affärssystem samt ramavtal för inköp av tjänster och förnödenheter.

Affärsenheter ger synergier

För att kunna ta vara på koncernens nätverk av leverantörer, kunder och kompetens har dotterbolag med liknande kunder, produkter och lösningar grupperats i 16 affärsenheter under våra fyra affärsområden. Varje affärsenhet leds av en chef som ofta är VD i något av de ingående bolagen. Affärs­enhetschefen och affärsområdesledningen stöttar dotterbolagen genom både styrelsearbete och i mer operativa frågor.

Affärsenhetens huvuduppgift är att skapa ett utbyte mellan dotterbolagen för att identifiera och tillvarata affärsmöjligheter inom deras respektive marknadssegment. Varje enhet har formulerat en egen vision för sitt marknads- eller teknikområde och samarbetet i affärsenheterna förstärker ett bredare och mer kundorienterat affärsfokus hos dotterbolagen. Den decentraliserade organisations­modellen är dynamisk och beredd att ta emot nya bolag som bidrar till tillväxt och utveckling. Affärsenheterna bidrar till att Addtechs positioner inom de utvalda marknadssegmenten ytterligare förstärks.

Omorganisation

Som ett resultat av de senaste årens utveckling av verksamheten, nya kontakter mellan bolag i koncernen samt de nya möjligheter som förvärvade bolag har medfört, genomfördes en mindre omorganisation i koncernen från och med den 1 april 2012. Ett antal bolag flyttades mellan affärsområdena och två nya affärsenheter bildades. En ny affärsenhet med namnet Industrial Products skapades inom affärsområdet Industrial Solutions. Industrial Products utgörs av bolagen i affärsenheten Mechanics samt av flera bolag från affärsenheten Motion Technology. Ett resultat av att Mechanics-bolagen flyttades till Industrial Solutions är att affärsområdet Energy & Equipment bytte namn till Addtech Energy. I Addtech Energy bildades dessutom en ny affärsenhet med namnet Energy Products av bolag från Energy Supply och Customised Solutions. Därutöver flyttades affärsenheten MI Group från affärsområdet Industrial Solutions till affärsområdet Components. 

Syftet med organisationsförändringen är att skapa en ökad potential för tillväxt och effektivitet bland bolagen. Detta kan nu ske genom att bolagen enklare kan ta del av varandras nätverk, kunskaper och erfarenheter samt att de har liknande strategier, utmaningar, kunder, produkter och lösningar.

Affärsområdet Life Science har inte påverkats av omorganisationen.

Inom Addtechs fyra affärs­områden är dotter­bolagen grupperade i affärs­enheter kopplade till övergripande teknik- eller marknadsområden.

Organisation för individuell utveckling

Addtech är beroende av kompetenta medarbetare med stor egen drivkraft och verksamheten utformas så att det ska finnas­ utrymme för dessa att utvecklas. Den decentraliserade organisationen tillvaratar medarbetarnas intresse för att utvecklas mot allt större ansvar inom det egna dotterbolaget eller inom andra delar av koncernen. Möjligheten till fortsatt karriär i ett börsnoterat företag kan även vara betydelse­full för drivna entreprenörer som funderar­ på att avyttra sin verksamhet, men ändå vill fortsätta leda sina företag inom ramen för ett större företag.

Affärsdriven företagskultur

En väl etablerad företagskultur och gemensam värdegrund ger med­arbetarna god vägledning i arbetet. Företagskul­turen bygger på affärsmannaskap och hög teknisk kompetens i kombination med individuell frihet och en vilja att ta personligt ansva­r.

När kunder och leverantörer väljer att arbeta med Addtech spelar medarbetarnas förhållningssätt en avgörande roll. Koncernens medarbetare är kända hos kunderna för sin förmåga att skapa nya kreativa lösningar som möter kundernas behov.

Affärsmannaskapet omfattar även förmågan att se till det egna bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt med utgångs­punkt i affärer som är bra för alla parter.

Satsar på kompetensutveckling

Koncernen arbetar långsiktigt på flera plan för att öka den interna kunskaps­överföringen, vidareutveckla medarbetarna och förädla företagskulturen. Viktiga verktyg för detta är Addtechs egen Affärs­skola samt olika former av samarbeten inom koncernen. Samtliga anställda deltar i kursen "Vision och företagsfilosofi".