Hållbarhetsredovisning 2011/2012

Redovisningens syfte och mål

Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker och möjligheter ur ett CSR-perspektiv. Syftet är också att visa koncernens resultat ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Målet med hållbarhetsredovisningen är att ge kunder, medarbetare och aktieägare en förståelse för och kunskap om Addtechs CSR-arbete. 

Viktiga händelser 2011/2012

  • Addtech genomförde en medarbetarundersökning som omfattade samtliga medarbetare. Syftet med undersökningen var att identifiera områden som koncernen och dotterbolagen är bra på idag som arbetsgivare och kartlägga våra förbättringsområden. Resultatet kommer att ligga till grund för ett långsiktigt och strategiskt personalutvecklingsarbete inom koncernen. 
  • En första leverantörsundersökning genomfördes som omfattade 18 av koncernens största leverantörer och som tillsammans står för över 15 % av koncernens inköpsvolym. Syftet var dels att säkerställa att leverantörerna lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön, och dels att utvärdera den arbetsmetod och det verktyg vi tagit fram för undersökningen. Under kommande år är målet att fler koncernbolag regelbundet ska genomföra leverantörsundersökningar. 
  • Addtech utsågs av Veckans Affärer och konsultföretaget Prosales till Sveriges bästa säljorganisation. Priset går till företaget som har den mest framgångsrika säljorganisationen på Nasdaq OMX Stockholm och delas ut i tre kategorier (Large Cap, Mid Cap och Small Cap). Addtech blev tilldelad priset inom kategorin Mid Cap.

Om denna hållbarhetsredovisning 

Det här är Addtechkoncernens andra hållbarhetsredovisning. Rapporten möter Global Reporting Initiatives (GRI) krav på tillämpningsnivå C och avser räkenskapsåret 2011/2012, med jämförelsedata från räkenskapsåret 2010/2011. Om inte annat anges omfattar hållbarhetsredovisningen hela koncernens verksamhet. Denna hållbarhetsredovisning har inte varit föremål för revisorernas granskning. Addtechkoncernens första hållbarhetsredovisning publicerades 2011 och omfattade verksamhetsåret 2010/2011.

Om Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Addtech har 1 700 anställda i över hundra dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Ladda ned denna hållbarhetsredovisning som PDF.