Medarbetare

Medelantalet anställda i Addtechkoncernen under 2011/2012 uppgick till 1 612 anställda, varav 448 var kvinnor och 1 164 var män.  

Under året genomförde vi en medarbetarundersökning som omfattade samtliga anställda i koncernen. Detta var den första i sitt slag inom koncernen då varje dotterbolag tidigare själva har ansvarat för att genomföra medarbetarundersökningar. Syftet med undersökningen var att identifiera områden som dotterbolagen och koncernen är bra på idag som arbetsgivare och kartlägga våra förbättringsområden. Ur ett koncernperspektiv kommer undersökningen att ge Addtech möjlighet att erbjuda bolagen stöttning där det finns gemensamma behov, och samtidigt kunna sprida kunskap och idéer från framgångsrika bolag vidare inom koncernen.  

Årets resultat visar att koncernens medarbetare trivs bra på sina arbetsplatser. Av resultatet ser vi också att medarbetarna har en liknande syn på dotterbolagen som arbetsgivare oavsett vilket land de är arbetar i.

Vi uppmuntrar respektive VD inom varje dotterbolag att ta fram en handlingsplan som är baserad på bolagets enskilda resultat. Resultatet av årets medarbetarundersökning kommer även att ligga till grund för ett långsiktigt och strategiskt personalutvecklingsarbete inom koncernen. Addtechs ambition är att genomföra en medarbetarundersökning årligen.

Personalomsättning

Graf personalomsättning

Under året uppgick personalomsättningen till 13 % (13 %). I tabellen ovan ges en djupare inblick i koncernens personalomsättning, fördelad på kön och ålder. Addtech är i grunden en nordisk koncern och omkring 90 % av koncernens medarbetare arbetar i något av de Nordiska länderna. 

Könsfördelning

Graf könsfördelning

Teknikhandelsbranschen har historiskt sett varit mansdominerad. Detta speglas även av andelen sökande män respektive kvinnor till tekniska högskolor i Sverige. Vår ambition är att vi genom att vara attraktiva arbetsgivare kontinuerligt ska kunna öka andelen kvinnor i koncernen. Andelen kvinnor respektive män i koncernen ska åtminstone återspegla den generella könsfördelningen inom vår bransch, samt andelen examinerade från tekniska högskolor. Nyckeltal avseende fördelningen av män och kvinnor inom Addtech framgår av tabellen ovan.

Löneskillnad

Graf löneskillnad

Löneskillnaderna för män och kvinnor inom koncernen varierar i olika befattningsområden. Vår kartläggning visar att det är en ojämn fördelning mellan manliga och kvinnliga löner. Addtech strävar efter att anställda i koncernen, oavsett kön, ska ges lika möjligheter till ersättning för likvärdigt arbete. Ett arbete med ambition att rätta till löneskillnaderna har därför påbörjats.

Anställda

Graf anställda

Den stora majoriteten av koncernens arbetskraft är fast anställda och inhyrd personal används primärt för att ersätta befintlig personal vid sjukdom eller annan frånvaro. Nedan redovisas fördelningen fast anställda och inhyrd personal.

Dialog med koncernens medarbetare sker inom varje bolag i koncernen, till exempel i samband med årliga utvecklingssamtal. Addtechs utveckling och konkurrenskraft är starkt kopplad till medarbetarnas kompetensutveckling och välbefinnande. Koncernens bolag strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare som ger våra medarbetare goda möjligheter till personlig utveckling.

En ambition inom koncernen är att alla medarbetare årligen ska ha ett personligt utvecklingssamtal med sin närmaste chef. En viktig del i utvecklingssamtalet är att identifiera möjligheter till ökad kompetens och välbefinnande för den anställde, liksom att förbättra trivsel och välmående på arbetsplatsen. Under 2011/2012 genomfördes formella utvecklingssamtal med 60 % (62 %) av Addtechs medarbetare. Detta är tyvärr är en försämring jämfört med föregående år och en bra bit ifrån vår långsiktiga ambition. Tillkomsten av ett stort antal nya bolag och anställda i koncernen under året är en del av förklaringen till detta.

Addtech kommer under det kommande året fortsätta att se över de rutiner och verktyg som finns tillgängliga för koncernens bolag, i syfte att öka andelen genomförda utvecklingssamtal.

Utbildningstimmar per anställd

Graf utbildningstimmar per anställd
Att utveckla medarbetarnas kompetens är att utveckla Addtechs verksamhet. I detta syfte driver koncernen bland annat sin egen affärsskola. Antalet utbildningsdagar per anställd och personalkategori under året framgår av tabellen ovan.

Hälsa och säkerhet

Graf hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är ett annat prioriterat område inom Addtech. Koncernen har en nollvision gällande arbets­relaterade olycksfall, sjukdomar och incidenter och en ambition att hela tiden verka för förbättrad hälsa och välmående bland våra medarbetare. I Addtechs olika produktionsrelaterade enheter finns potentiella risker för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor men även inom säljprocessen finns en olycksrisk vid till exempel resor till och från kunder samt vid besök i kunders fabriker eller anläggningar. TabellenHälsa och Säkerhetger en översikt över Addtechs resultat inom detta område. Inga arbetsrelaterade dödsfall har inträffat under året. Utvecklingen för olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar har varit positiv under året och antalet olyckor minskade till 17 (20), samtidigt som antalet arbetsrelaterade sjukdomar minskade till 5 (9).  Sett till att koncernen har omkring 1 700 anställda är dessa siffror relativt låga. Under perioden ökade antalet anställda i koncernen med 188 personer, till stor del i samband med sex stycken förvärv.

Som teknikhandelskoncern kan vi inte bortse från att våra medarbetare kan vara föremål för mutor. Speciellt i samband med inköp i länder där korruption är allmänt utbredd. Utvecklingen av korruption i olika länder där Addtech verkar följs kontinuerligt på till exempel Transparency Internationals webbplats (www.transparency.org). Affärsetik har alltid stått högt på koncernens agenda och är en fråga som kontinuerligt behandlas bland annat inom koncernens egen affärsskola. Inom koncernen finns en uttalad nolltolerans mot korruption och att inget fall av korruption konstaterats under året (0) ligger därmed i linje med vår förväntan.