Leverantörer

En större del av Addtechbolagens omsättning kommer från vidareförsäljning av globala och marknadsledande leverantörers produkter och lösningar. Addtech har ett stort antal leverantörer världen över och mer än 70 procent av koncernens inköp sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien. Våra leverantörsrelationer är ofta långvariga och präglade av ett nära samarbete kring hur leverantörens produkter kan användas i olika kundapplikationer. Många av leverantörerna har samarbetat med Addtechs dotterbolag under årtionden. Det finns dock hela tiden en viss omsättning av leverantörer och Addtech är ständigt på jakt efter nya samarbetspartners och agenturer som kan komplettera eller förstärka den nuvarande verksamheten. Den nära relationen med våra leverantörer är väldigt positiv både ur verksamhets- och CSR-synpunkt.

Som delar i en teknikhandelskoncern med verksamhet i ett stort antal länder är affärsetiska risker ett potentiellt hot för koncernens bolag. Addtechs målsättning är tydlig när det gäller ansvarsfrågan kopplat till våra leverantörer. Under 2010/2011 uppdaterades koncernens Code of Conduct för att nu uttryckligt beskriva hur koncernen förväntar sig att leverantörer ska agera, både vad gäller miljön samt mot sina anställda. Koden finns tillgänglig på Addtechs webbplats www.addtech.com/csr.

Addtechs och våra dotterbolags goda rykte är ett av våra starkaste konkurrensmedel. Överträdelser av Addtechs policy när det gäller mänskliga rättigheter och medarbetarvillkor skulle därför få stor negativ påverkan på förtroendet hos våra intressenter. Inga incidenter när det gäller brott mot mänskliga rättigheter har inrapporterats under år 2011/2012 eller 2010/2011. 

En större del av Addtechbolagens omsättning kommer från vidareförsäljning av globala och marknadsledande leverantörers produkter och lösningar. Addtech har ett stort antal leverantörer världen över och mer än 70 procent av koncernens inköp sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien. Våra leverantörsrelationer är ofta långvariga och präglade av ett nära samarbete kring hur leverantörens produkter kan användas i olika kundapplikationer. Många av leverantörerna har samarbetat med Addtechs dotterbolag under årtionden. Det finns dock hela tiden en viss omsättning av leverantörer och Addtech är ständigt på jakt efter nya samarbetspartners och agenturer som kan komplettera eller förstärka den nuvarande verksamheten. Den nära relationen med våra leverantörer är väldigt positiv både ur verksamhets- och CSR-synpunkt.

Som delar i en teknikhandelskoncern med verksamhet i ett stort antal länder är affärsetiska risker ett potentiellt hot för koncernens bolag. Addtechs målsättning är tydlig när det gäller ansvarsfrågan kopplat till våra leverantörer. Under 2010/2011 uppdaterades koncernens Code of Conduct för att nu uttryckligt beskriva hur koncernen förväntar sig att leverantörer ska agera, både vad gäller miljön samt mot sina anställda. Koden finns tillgänglig på Addtechs webbplats www.addtech.com/csr.

Addtechs och våra dotterbolags goda rykte är ett av våra starkaste konkurrensmedel. Överträdelser av Addtechs policy när det gäller mänskliga rättigheter och medarbetarvillkor skulle därför få stor negativ påverkan på förtroendet hos våra intressenter. Inga incidenter när det gäller brott mot mänskliga rättigheter har inrapporterats under år 2011/2012 eller 2010/2011. 

Leverantörsundersökning 

Vi arbetar kontinuerligt med att fördjupa relationerna med våra leverantörer och säkerställa att de lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön. Som ett led i det arbetet genomförde vi i slutet av verksamhetsåret vår första leverantörsundersökning som omfattade 18 av koncernens största leverantörer och som tillsammans står för över 15 procent av koncernens inköpsvolym. Dessa samarbetar med åtta av våra koncernbolag och representerar ett relevant tvärsnitt av koncernens samtliga leverantörer.

Syftet med leverantörsundersökningen var att dels att säkerställa att leverantörerna lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön, och dels att utvärdera den arbetsmetod och det verktyg vi tagit fram för undersökningen. Under kommande år är målet att fler koncernbolag regelbundet ska genomföra leverantörsundersökningar.