Våra intressenter

Addtech har identifierat fem för koncernen viktiga intressentgrupper: kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och samhället. Addtech strävar efter att ha en öppen dialog med koncernens intressenter kring hur vårt arbete bedrivs, förklara prioriteringar, beslut och vilka resultat som uppnås. Vi anser att det är en grundläggande förutsättning för att vi som koncern ska kunna fokusera på rätt saker i vårt CSR-arbete. För att CSR-arbetet ska kunna fungera på bästa sätt välkomnar Addtech att intressenter, som har synpunkter på arbetets inriktning eller utfall, kontaktar företaget för att föra en dialog.

De väsentliga CSR-frågorna kommuniceras till intressenterna huvudsakligen via hållbarhetsredovisningen. Dialoger med intressenter förs dels på koncernnivå men även till stor del hos koncernens bolag. Efter dialog med koncernens intressenter är det koncernens ledning i samråd med styrelsen som tar beslut om vad som är de väsentliga CSR-frågorna för koncernen, samt beslutar om gemensamma arbetssätt och mål.

För att säkerställa att vi både arbetar med och redovisar de områden som är viktigast för vår verksamhet och våra intressenter, genomförde vi under 2010/2011 både en intern och en extern intressentanalys. De interna intressenterna representerade samtliga våra fyra affärsområden och de externa intressenterna bestod av centrala kunder och större aktieägare. Dialogen med våra intressenter visade både att de värdesätter Addtechs ökade engagemang inom CSR-frågor, och tydliggjorde samtidigt koncernens tidigare brist på kommunikation kring vårt CSR-arbete. Under året har vi därför satsat mer resurser på att förbättra kommunikationen om CSR-arbetet, dels internt och dels externt. Bland annat har vi tagit fram en kommunikations- och handlingsplan för hur vi ska förankra arbetet ytterligare inom koncernen samt producerat informationsmaterial om vad CSR-arbetet omfattar. Det senare används såväl internt som externt.

Resultatet av intresseanalysen visade att högst prioriterat var affärsetik, energiförbrukning, resultatutveckling och arbetsmiljö. Under detta verksamhetsår har vi fortsatt arbeta utifrån dessa områden.
Intressentanalys

I tabellen Skapat och fördelat ekonomiskt värde åskådliggörs hur det värde som skapas genom koncernens verksamhet har uppstått och distribuerats till olika intressentgrupper.  Under året har Addtech inte mottagit något väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn.

Ladda ned Excel

Skapat och fördelat ekonomiskt värde
MSEK Intressent 2011/12 2010/11
Intäkter Kunder 5 200 4 418
Ekonomiskt värde genererat 5 200 4 418
Kostnader för tillverkning Leverantörer 3 721 3 166
Löner och ersättningar* Personal 1 008 872
Betalningar till kapitalförsörjare Kreditgivare 30 20
Betalningar till kapitalförsörjare Aktieägare 156 111
Betalningar till stater Offentlig sektor 126 101
Ekonomiskt värde fördelat 5 041 4 270
Kvar i företaget 159 148

 * Summa löner och ersättningar innefattar löner och pensioner till anställda inklusive belopp som betalats till den offentliga sektorn (löneskatter, sociala avgifter m.m.) för de anställdas räkning.