Strategi och styrning

Addtechs strategi när det gäller CSR-arbetet utgår från koncernens Code of Conduct. Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR (Corporate Social Responsibility), och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet. Under 2010/2011 togs beslutet att öka ambitionen i arbetet med CSR-frågor inom koncernen. Det innebar bland annat att vi analyserade våra risker och möjligheter. Utifrån det satte vi långsiktiga och kortsiktiga mål för att minimera riskerna och utnyttja de möjligheter som finns på ett effektivt sätt. Addtech har tre övergripande mål med CSR-arbetet:

  • Medarbetare: Addtechs dotterbolag strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare och ge våra medarbetare goda möjligheter till personlig utveckling. För att identifiera förbättringsområden genomför vi medarbetarundersökningar som sedan ligger till grund för kompetensutveckling och affärsmannaskap inom koncernen.
  • Leverantörer:  En stor del av Addtechbolagens omsättning kommer från vidareförsäljning av globala och marknadsledande leverantörers produkter och lösningar. Vi arbetar kontinuerligt med att fördjupa dessa relationer och säkerställa att våra leverantörer lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön.
  • Miljön: Idag kommer mer än hälften av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor. Vi har som mål att kontinuerligt öka den delen. Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten en begränsad direkt miljöpåverkan. Vi arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka.
  • Koncernens Code of Conduct är en grundpelare för Addtechs CSR-arbete och under 2010/2011 uppdaterades denna för att bättre kunna spegla koncernens målsättning. Koncernens Code of Conduct inkluderar alla väsentliga punkter inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Koden bygger på FN:s "Global Compact", ILO:s kärnkonventioner, samt på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och riktar sig till både vår egen och våra leverantörers verksamhet. Koncernens Code of Conduct som fastställts av styrelsen gäller för samtliga bolag inom koncernen och återfinns på Addtechs hemsida www.addtech.se/csr

    Koncernledningen fastslår, med förankring i styrelsen, koncernens mål samt de fokusområden som ska användas för att mäta hur väl dessa mål uppfylls. Koncernens bolag rapporterar årsvis in mätvärden och nyckeltal till Addtechs ekonomifunktion som sammanställer och analyserar resultatet vilket därefter redovisas i organisationen.