Rapportens omfattning och avgränsningar

Hållbarhetsredovisningen avser räkenskapsåret 2011/2012, med jämförelsedata från räkenskapsåret 2010/2011. Om inte annat anges omfattar hållbarhetsredovisningen hela koncernens verksamhet.

I följande avsnitt redovisas Addtechs CSR-arbete ur olika intressentperspektiv och koncernens utfall presenteras genom relevanta indikatorer och nyckeltal. Värdena utgör, om inte annat anges, ackumulerade värden för 2011/2012 från koncernens över 100 bolag. Under året har sex bolag förvärvats, vilket har påverkat utfallet för rapporterade miljö- och arbetsmiljöindikatorer jämfört med föregående år. Förvärv utgör en central del av Addtechs tillväxtstrategi och beräknas därmed att ha inverkan på flera av hållbarhetsredovisningens områden även under kommande år. De mätvärden som presenteras är inte justerade för att kompensera för det ökade antalet bolag, utan redogör för koncernens faktiska siffror.

Addtechs bolagsstruktur och verksamhet, med över 100 bolag, utgör i sig en utmaning i CSR-arbetet, då varje bolag ansvarar för att samla in och rapportera sina egna mätdata. De mätdata som presenteras i denna hållbarhetsredovisning bygger i så stor utsträckning som möjligt på faktiska mätvärden från koncernens bolag, eller från koncernens leverantörer. I de fall då koncernens bolag eller leverantörer inte har kunnat ta fram faktiska siffror har rimliga uppskattningar gjorts baserat på tillgängliga beräkningsverktyg och modeller.

Ett av Addtechs mål med CSR-arbetet är att kontinuerligt förbättra precisionen i de mätdata som inhämtas från koncernens bolag, samt från våra leverantörer.