Miljön

Addtech bedriver försäljning och distribution i 30-tal länder. Huvuddelen av koncernens inköp sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien, vilket medför behov av en stor mängd transporter. Koncernens direkta klimatpåverkan kommer därför till större delen från transporter av varor från leverantörer och till kunder. Vissa av koncernens bolag bedriver även produktion som innefattar användandet av råmaterial, kemikalier och fossila bränslen. Produktion utgör dock endast en begränsad del i koncernens verksamhet.

Den sammanlagda miljöpåverkan från de produkter våra bolag tillhandahåller inkluderar även produktionen hos våra leverantörer, samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna. I det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i koncernen försöker vi därför ta hela vår verksamhets livscykel i beaktning. 

Addtechs betydande miljöaspekter kan sammanfattats enligt nedan:

  • Transporter av varor och personal.
  • Användning/förbrukning av energi, råvaror och kemikalier.
  • Utsläpp och avfall från produktionen.

Koncernens emissionsrelaterade risker är huvudsakligen kopplade till utsläpp av koldioxid. Dessa orsakas företrädesvis av den egna verksamhetens förbränning av fossila bränslen, främst genom transporter av varor och personal, samt indirekt genom inköp av el som producerats genom förbränning av fossila bränslen.

Koncernen har inte under året, och inte heller under föregående år, blivit föremål för böter i samband med överträdelser mot miljölagstiftning. 

Energianvändning

Under året ökade koncernens totala energianvändning till 16,0 GWh (14,8 GWh). 74 % av energianvändningen utgörs av elförbrukning och 26 % av fjärrvärme. Av den totala energin härstammade 53 % (63 %) från förnyelsebara energikällor. Ökningen av energi från icke-förnyelsebara energikällor härstammar till stor del från årets förvärv. I förhållande till omsättningen minskade koncernens totala energiförbrukning under året med 8 % jämfört med föregående år vilket är i linje med vår ambition. Ett av Addtechs övergripande mål är att över tid minska energianvändningen i förhållande till vår omsättning, samt att arbeta för att kontinuerligt öka andelen energi från förnyelsebara källor. I tabellen nedan, "Energiförbrukning", visas utvecklingen av energi­användningen inom Addtech.

Graf energiförbrukning

Siffrorna i de orange fälten ovanför stapeldiagrammen anger förändringen i relation till koncernens omsättning.

*Solenergi, vindkraft och vattenkraft
** Biobränsle, spillvärme, avfall (70 % förnybart) 

Klimatpåverkan

Addtechs påverkan på klimatet utgörs huvudsakligen av utsläpp av koldioxid. Förbränning av fossila bränslen ger även upphov till utsläpp av andra växthusgaser men Addtech har gjort bedömningen att utsläppen av koldioxid utgör den största hotbilden från koncernens verksamhet.

I beräkningen av koldioxidutsläpp relaterade till generering av elenergi har en beräkning gjorts baserad på Nordisk elproduktion där 1 kWh beräknas generera 0,1 kg CO2.

Förutom utsläpp relaterade till intern användning av fossila bränslen och elektricitet genereras även utsläpp av koldioxid från olika typer av transporter, såsom transport av material och produkter, samt persontransporter. Addtech rapporterar koldioxidutsläpp för persontransporter och från transporter av material och produkter enligt tabellen nedan som visar koncernens CO2 emissioner.

Graf CO2-emissioner

Siffrorna i de orange fälten ovanför stapeldiagrammen anger förändringen i relation till koncernens omsättning.

*Baserat på rapporterat antal körda kilometer, samt genomsnittligt utsläpp av CO2/km från koncernens fordonspark.

**Baserat på rapporter från transportleverantörer, samt egna beräkningar med hjälp av ecotransit.org.

***Baserat på Nordisk elproduktion där 1 kWh beräknas generera 0,1 kg CO2.