Året i korthet

Verksamhetsåret 2011/2012

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 5 200 miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 470 miljoner kronor.
  • Resultatet efter skatt ökade med 23 procent till 327 miljoner kronor, motsvarande en vinst per aktie på 14,65 kronor.
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 415 miljoner kronor, motsvarande ett kassaflöde på 18,90 kronor per aktie.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 34 procent och soliditeten var 37 procent.
  • Totalt genomfördes sex förvärv, vilka tillförde en omsättning om drygt 430 miljoner kronor på årsbasis.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie.
  • Efterfrågan växte, men marknadsbilden var mer splittrad än tidigare och det skiljer mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer.
  • Tillväxten i omsättning och resultat baseras dels på god organisk tillväxt, dels på att de förvärvade bolagen utvecklades väl.
  • En omorganisation för ökad potential till tillväxt och effektivitet genomfördes vid övergången till det nya verksamhetsåret. I samband med omorganisationen bildades två nya affärsenheter, Industrial Products och Energy Products. Samtidigt ändrade affärsområdet Energy & Equipment namn till Energy.

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011 Förändring, i procent
Nettoomsättning, MSEK 5 200 4 418 18
Rörelseresultat, MSEK 470 380 24
Avkastning på rörelse­kapital (R/RK), % 53 50 6
Vinst per aktie, SEK 14,65 11,80 24
Avkastning eget kapital, % 34 31 10
Medelantal anställda 1 612 1 445 12