Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 33 Händelser efter balansdagen


Affärsområdet Addtech Energy tecknade den 23 maj 2012 avtal om förvärv av samtliga aktier i Staubo Elektro Maskin AS. Staubo Elektro Maskin är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller helhetslösningar inom batteri- och strömförsörjning, elmotorer samt signalsystem. Staubo har femton anställda och omsätter cirka 65 MNOK. Tillträde beräknas ske i början av juli 2012. 

Affärsområdet Addtech Components, tecknade den 31 maj 2012 avtal om förvärv av samtliga aktier i ASI Automatikk AS. ASI Automatikk är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller elektromekaniska komponenter för maskinbyggare samt för marin- och offshoresegmentet. ASI Automatikk har sju anställda och omsätter cirka 40 MNOK. Tillträde beräknas ske i början av juli 2012.

Den sammanlagda köpeskillingen samt allokering till goodwill och övriga immateriella tillgångar för förvärven som genomförts efter räkenskapsårets utgång, kommer att presenteras i nästa delårsrapport.

I övrigt har inga för koncernen väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets utgång.