Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 29 Förvärv av företag


Under året genomfördes sex företagsförvärv (se not 28). De under räkenskapsåret genomförda förvärven har en sammanlagd årsomsättning om cirka 430 MSEK. De tillgångar och skulder som ingick i förvärven uppgår till följande:

Ladda ned Excel

Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 14 128 142
Övriga anläggningstillgångar 8 8
Varulager 71 71
Övriga omsättningstillgångar 99 99
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -1 -33 -34
Övriga skulder -104 -4 -108
Förvärvade nettotillgångar 87 91 178
Goodwill 123
Köpeskilling 1) 301
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter -34
Avgår: ännu ej utbetald köpeskilling -47
Påverkan på koncernens likvida medel 220
 1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.

Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgår till 301 MSEK, varav 251 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser allokerats till goodwill och övriga immateriella tillgångar. Flera av förvärven är nyligen genomförda och därav följer att förvärvsanalyserna är preliminära. Därutöver har de återstående 20 procenten i Egil Eng AS förvärvats för 2 MSEK. Förvärven har tillsammans påverkat Addtechkoncernens nettoomsättning med 264 MSEK, rörelseresultatet med 22 MSEK och periodens resultat efter skatt med 15 MSEK.

Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 453 MSEK, rörelseresultatet med cirka 41 MSEK, samt periodens resultat efter skatt med cirka 28 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2011. Transaktionskostnaderna för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 1 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader. Av ännu ej utbetalda köpeskillingar uppgår beräknade villkorade köpeskillingar till 34 MSEK, vilket utgör cirka 87 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå.

Under perioden har 1 MSEK redovisats under övriga rörelsekostnader till följd av att beräknade villkorade köpeskillingar, avseende tidigare förvärv, avvikit från faktiskt utfall. Omvärdering av skulder för villkorade, ännu ej utbetalda, köpeskillingar har lett till en kostnad om 1 MSEK under räkenskapsåret, vilken redovisas under övriga rörelsekostnader. Inga väsentliga förändringar i förvärvsanalyser har gjorts under räkenskapsåret avseende årets eller tidigare års förvärv.

De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, kundrelationer, teknik och varumärken, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hänförlig till respektive tillgång. Leverantörsrelationer skrivs generellt av under en period av 5-33 år medan kundrelationer och teknik skrivs av under en period av 5-15 år. Varumärken skrivs ej av, utan prövas årligen i enlighet med IAS 36. Årliga beräknade avskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar för årets förvärv uppgår till cirka 13 MSEK.

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i det förvärvade bolagen.