Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 8 Avskrivningar

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per funktion 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Kostnad för sålda varor -25,2 -23,6
Försäljningskostnader -56,8 -44,0
Administrationskostnader -10,8 -10,5 -0,8 -0,8
Totalt -92,8 -78,1 -0,8 -0,8
Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per tillgångsslag 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Immateriella tillgångar -52,6 -41,6 -0,5 -0,5
Byggnader och mark -2,9 -2,3
Inredning i annans fastighet -1,0 -1,0
Maskiner -9,9 -10,4
Inventarier -26,4 -22,8 -0,3 -0,3
Totalt -92,8 -78,1 -0,8 -0,8