Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 12 Bokslutsdispositioner - moderbolaget

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Upplösning av periodiseringsfond 23,8 18,5
Avsättning till periodiseringsfond -60,7 -48,7
Överavskrivningar 0,0
Totalt -36,9 -30,2
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 9,7 MSEK (7,9).