Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 25 Kortfristiga räntebärande skulder

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2012-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2011-03-31
Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit 655,0 448,6 650,0 430,0
Outnyttjad del -367,6 -305,0 -365,9 -295,1
Utnyttjat kreditbelopp 287,4 143,6 284,1 134,9
Övriga skulder till kreditinstitut 14,3 8,1
Övriga räntebärande skulder 59,9 20,9
Totalt 361,6 172,6 284,1 134,9
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2012-03-31 2011-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 1,3 1,3
EUR 0,0 0,2 0,0 0,1
NOK 1,3 1,5
CNY 12,0 12,6 7,0 6,7
Totalt 14,3 8,1
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.
Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2012-03-31 med 2,0 procent ränta.
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2012-03-31 till 7,9 procent.