Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2012-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2011-03-31
Hyresintäkter 0,7 0,5
Övriga förutbetalda intäkter 2,5 3,0
Löner och semesterlöner 144,1 122,3 4,9 4,4
Sociala avgifter och pensioner 71,6 63,6 3,9 3,7
Övriga upplupna kostnader 1) 34,3 32,4 2,3 1,9
Totalt 253,2 221,8 11,1 10,0
 1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.