Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 7 Ersättning till revisorer

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
KPMG
Revisionsuppdrag 5,8 5,4 0,7 0,6
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning 0,3 0,3 0,1 0,2
Andra uppdrag 0,6 0,7 0,1 0,1
Total ersättning till KPMG 6,7 6,4 0,9 0,9
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 1,0 1,1
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning 0,1 0,1
Andra uppdrag 0,1 0,1
Total ersättning till övriga revisorer 1,2 1,3
Total ersättning till revisorer 7,9 7,7 0,9 0,9