Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 15 Materiella anläggningstillgångar

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Koncernen Bygg- nader & mark Inred- ning i annans fastig- het Maskin- er Inven- tarier Pågå- ende nyan- lägg- ning Totalt Bygg- nader & mark Inred- ning i annans fastig- het Maskin- er Inven- tarier Pågå- ende nyan- lägg- ning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 113,1 13,1 178,4 249,5 1,2 555,3 81,7 13,0 158,8 242,0 1,3 496,8
Företagsförvärv 0,8 0,8 22,7 24,3 35,1 0,6 20,3 12,8 68,8
Investeringar 0,0 0,9 4,5 25,5 0,7 31,6 0,1 0,9 9,9 26,2 0,1 37,2
Avyttringar och utrangeringar -0,1 -2,1 -4,0 -9,0 -15,2 -0,9 -0,8 -22,3 -24,0
Omklassificeringar 1,0 -1,1 -0,1 1,5 0,3 -0,5 1,3
Årets omräkningseffekt -0,7 -0,1 -0,1 -0,6 0,1 -1,4 -5,3 -0,5 -10,1 -8,7 -0,2 -24,8
Vid årets slut 112,3 12,6 180,6 288,1 0,9 594,5 113,1 13,1 178,4 249,5 1,2 555,3
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -47,4 -10,5 -138,9 -196,2 -0,2 -393,2 -33,0 -10,3 -122,2 -190,4 -0,1 -356,0
Företagsförvärv -0,3 -0,6 -16,9 -17,8 -13,3 -0,1 -16,2 -7,4 -37,0
Avskrivningar -2,9 -0,9 -9,9 -26,4 -0,1 -40,2 -2,3 -0,9 -10,4 -22,8 -0,1 -36,5
Avyttringar och utrangeringar 0,0 2,1 1,8 7,1 11,0 0,3 0,8 17,6 18,7
Omklassificeringar 0,0 -1,1 0,9 -0,9 -1,1
Årets omräkningseffekt 0,3 0,1 0,6 0,6 0,0 1,6 2,3 0,5 8,2 7,7 0,0 18,7
Vid årets slut -50,0 -9,5 -147,0 -231,8 -0,3 -438,6 -47,4 -10,5 -138,9 -196,2 -0,2 -393,2
Redovisat värde vid årets slut 62,3 3,1 33,6 56,3 0,6 155,9 65,7 2,6 39,5 53,3 1,0 162,1
Redovisat värde vid årets början 65,7 2,6 39,5 53,3 1,0 162,1 48,7 2,7 36,6 51,6 1,2 140,8

Ladda ned Excel

Moderbolaget
Inventarier 2011/2012 2010/2011
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2,5 2,5
Investeringar 0,0 0,1
Avyttringar och utrangeringar -0,2 -0,1
Vid årets slut 2,3 2,5
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1,7 -1,5
Avskrivningar -0,3 -0,3
Avyttringar och utrangeringar 0,2 0,1
Vid årets slut -1,8 -1,7
Redovisat värde vid årets slut 0,5 0,8
Redovisat värde vid årets början 0,8 1,0