Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Koncernen Finansiella tillgångar 1) Långfristiga fordringar Totalt Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 10,7 2,0 12,7 5,6 1,6 7,2
Företagsförvärv 1,9 1,9 4,8 0,5 5,3
Avgående tillgångar -0,4 -0,4 -0,2 -0,2
Tillkommande tillgångar 0,1 0,1 0,2 0,7 0,2 0,9
Årets omräkningseffekt -0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,1 -0,5
Vid årets slut 10,6 3,6 14,2 10,7 2,0 12,7
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Vid årets slut 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Redovisat värde vid årets slut 10,6 3,5 14,1 10,7 1,9 12,6
 1) Finansiella tillgångar består huvudsakligen av aktier i bostadsaktiebolag.

Ladda ned Excel

Moderbolaget
Fordringar på koncernföretag 2011/2012 2010/2011
Vid årets början 673,9 927,8
Ökning under året 350,3 60,1
Minskning under året -23,7 -314,0
Redovisat värde vid årets slut 1 000,5 673,9
 
Moderbolaget
Specifikation av andelar i koncernföretag Land Antal aktier Kvotvärde Innehav % Redovisat värde 2012-03-31 Redovisat värde 2011-03-31
Addtech Equipment AB, 556199-7866, Järfälla Sverige 5 000 100 100 205,0 205,0
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm Sverige 1 750 100 100 798,7 798,7
Betech Seals A/S, 10611342, Herlev Danmark 20 000 100 100 91,6 91,6
Metric Industrial OY, 0200580-9, Espoo Finland 31 000 16,8 100 27,5 27,5
Metric Industrial AB, 556093-6998, Sollentuna Sverige 10 000 100 100 17,1 17,1
Metric Industrial A/S, 19989305, Smørum Danmark 30,3
Metric Industrial AS, 987209976, Trollåsen Norge 8 500 100 100 10,9 10,9
Totalt 1 150,8 1 181,1
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB. Metric Industrial A/S är avyttrat till annat bolag i koncernen.

Ladda ned Excel

Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2011/2012 2010/2011
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 296,1 796,1
Koncernintern omstrukturering (avyttring dotterbolag) -30,3
Aktieägartillskott 500,0
Vid årets slut 1 265,8 1 296,1
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -115,0 -115,0
Vid årets slut -115,0 -115,0
Redovisat värde vid årets slut 1 150,8 1 181,1
Redovisat värde vid årets början 1 181,1 681,1