Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 21 Obeskattade reserver

Ladda ned Excel

Moderbolaget 2012-03-31 2011-03-31
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2007 23,8
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2008 42,5 42,5
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2009 57,9 57,9
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2010 56,5 56,5
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2011 35,7 35,7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2012 48,7 48,7
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2013 60,7
Ackumulerade överavskrivningar 0,5 0,5
Vid årets slut 302,5 265,6
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 302,5 MSEK utgör 79,6 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.