Not 9 Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2011/2012 2010/2011
Rörelsens övriga intäkter
Hyresintäkter 2,5 1,9
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 1,1 10,6
Värdeförändring derivat 0,4 0,3
Kursvinster, netto 0,7
Övrigt 8,1 9,2
Totalt 12,8 22,0
Rörelsens övriga kostnader
Fastighetskostnader -3,2 -0,6
Förlust vid förändring av verksamheter och försäljning av anläggningstillgångar -0,1 -5,6
Kursförluster, netto -1,8
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar -2,4
Övrigt -5,5 -1,2
Totalt -11,2 -9,2
I moderbolaget finns inga övriga rörelseintäkter eller rörelsekostnader.