Not 6 Anställda och personalkostnader

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Sverige
Moderbolaget 3 5 8 4 5 9
Övriga bolag 547 177 724 495 162 657
Danmark 194 103 297 199 102 301
Finland 164 77 241 157 75 232
Norge 127 39 166 59 25 84
Övriga länder 129 47 176 124 38 162
Totalt 1 164 448 1 612 1 038 407 1 445
2011/2012 2010/2011
Löner och ersättningar Ledande befatt- ningshavare varav tantiem Övriga anställda Ledande befatt- ningshavare varav tantiem Övriga anställda
Sverige
Moderbolaget 13,0 2,5 2,9 10,0 1,8 4,2
Övriga bolag 46,2 6,7 292,7 39,2 5,9 259,7
Danmark 18,9 1,7 155,3 15,9 0,9 149,0
Finland 18,7 2,0 91,7 16,4 1,4 84,3
Norge 13,2 1,5 89,2 7,5 0,2 48,9
Övriga länder 8,8 1,5 26,3 7,0 1,0 22,6
Totalt 118,8 15,9 658,1 96,0 11,2 568,7
Ledande befattningshavare är definierade som koncernledningen, VD och vice VD i koncernens dotterbolag.

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
Löner, ersättningar och sociala kostnader 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Löner och andra ersättningar 776,9 664,7 15,9 14,2
Avtalsenliga pensioner till ledande befattningshavare 19,1 15,7 2,5 2,2
Avtalsenliga pensioner till övriga 58,4 57,4 1,7 0,6
Övriga sociala kostnader 153,6 134,3 6,3 5,4
Totalt 1 008,0 872,1 26,4 22,4
Utestående pensionsförpliktelser till gruppen ledande befattningshavare uppgick vid årets slut till 9,5 MSEK (8,2) för koncernen och 2,3 MSEK (2,2) för moderbolaget. För pensionskostnader tillämpas olika redovisningsprinciper i moderbolaget respektive koncernen (se not 1 Redovisningsprinciper).
Koncernen Moderbolaget
Andel kvinnor 2012-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2011-03-31
Styrelse (exkl. suppleanter) 3% 2% 20% 20%
Övriga ledande befattningshavare 17% 16% 17% 17%

Berednings- och beslutsprocess avseende ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning

De riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2011/2012 för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar de riktlinjer som redogjorts för i det i förvaltningsberättelsen intagna förslaget inför kommande år. Principen för ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning är att den ska vara konkurrenskraftig. Valberedningen lämnar årsstämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för utskottsarbete. Vad avser ersättning till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare i koncernen, har styrelsen utsett ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande med verkställande direktören som föredragande. Till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår fast lön, rörlig ersättning och normalt förekommande anställningsförmåner. Därtill kommer pensionsförmåner och incitamentsprogram enligt nedanstående beskrivning. Ersättningsutskottet beaktar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman i Addtech AB.

Köpoptioner till ledande befattningshavare

Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram möjliggör för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. För köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Optionspremien i de olika programmen har beräknas av Nordea Bank med tillämpning av vedertagen värderingsmetod, Black & Scholes. Förutsättningar i beräkningarna har varit att lösenkursen satts till 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen under mäteperioden, volatiliteten har baserats på statistiskt underlag utifrån historisk data, den riskfria räntan har baserats på räntan för statsobligationer, löptiden och lösenperiod enligt villkoren i programmen och utdelning enligt de estimat som finns utifrån koncernens utdelningspolicy.

Programmen innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön. Betalning av subventionen sker två år efter förvärvet av köpoptionerna under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och fortfarande äger köpoptionerna. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. Addtech har ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen. Beräkningen av utspädningseffekt nedan baseras på antalet utestående aktier vid programmens tecknande.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2009 riktades ett erbjudande till 22 ledningspersoner att förvärva 236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 236 000 motsvarande 1,1 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna. Lösenperioden är fr.o.m. 3 september 2012 t.o.m. 14 juni 2013.

Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 9,20 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 127,70 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 31 augusti-11 september 2009.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2010 riktades ett erbjudande till 24 ledningspersoner att förvärva 236 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. I programmet tecknades 221 700 köpoptioner. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 221 700 motsvarande 1,0 procent av antalet utestående aktier och 0,7 procent av rösterna. Lösenperioden är fr.o.m. 16 september 2013 t.o.m. 30 maj 2014.

Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 11,00 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 164,70 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 30 augusti-10 september 2010.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2011 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 200 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet fulltecknades och innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 200 000 motsvarande 0,9 procent av antalet utestående aktier och 0,6 procent av rösterna. Lösenperioden är fr.o.m. 15  september 2014 t.o.m. 29 maj 2015.

Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 8,00 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en extern värdering. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 179,40 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 26 augusti-8 september 2011.

Styrelsen

Det av årsstämman fastställda arvodet om sammanlagt 1 250 kSEK (1 250) fördelas i enlighet med årsstämmans beslut mellan de styrelseledamöter som ej är anställda i moderbolaget.

Moderbolagets VD

Moderbolagets VD, Johan Sjö, uppbar i fast lön 3 866 kSEK (3 228) och i rörlig lön 972 kSEK (756). Av den fasta lönen avser 600 kSEK (600) långsiktigt incitamentsprogram enligt nedan. Därtill kommer beskattningsbara förmåner för VD med 186 kSEK (177). Verkställande direktören omfattas från 65 års ålder av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2011/2012 har pensionspremier, vars storlek fastställs årligen av ersättningsutskottet, erlagts med 847 kSEK (759) för VD. Rörlig lön är inte pensionsgrundande.

Till VD Johan Sjö riktade styrelsen i samband med rekryteringen ett erbjudande om långsiktigt incitamentsprogram (LTI) som ger VD rätt att årligen under en femårsperiod erhålla motsvarande 20 procent av i Addtech-aktier investerat belopp upp till 3 000 kSEK. Johan Sjö har till följd härav under räkenskapsåret erhållit sammanlagt 600 kSEK (600). LTI-ersättningen är inte pensionsgrundande. Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Övriga personer i koncernledningen

För övriga personer i koncernledningen har fast lön utgått med 8 221 kSEK (6 355) och rörlig lön med 2 411 kSEK (1 809). Denna rörliga lön har kostnadsförts under verksamhetsåret 2011/2012 och utbetalats under 2012/2013. Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 476 kSEK (372). Personer i koncernledningen omfattas från 65 års ålder av pensionsrätt enligt individuella överenskommelser. Förekommande pensionslösningar är dels premiebestämda, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar, dels förmånsbestämda. Såväl förekommande förmånsbestämda pensionsplaner som premiebestämda lösningar motsvarar kostnadsmässigt i huvudsak ITP-planen. Under 2011/2012 har pensionspremier för gruppen Övrig koncernledning erlagts med 2 597 kSEK (2 480).

Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår motsvarande högst ett års lön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Ladda ned Excel

Ersättningar och övriga förmåner under året Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning Långsiktigt incitaments- program Övriga förmåner Pensions- kostnader Totalt
Styrelsens ordförande 0,5 0,5
Övriga styrelseledamöter 0,8 0,8
Verkställande direktören 3,3 1,0 0,6 0,2 0,8 5,9
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 8,2 2,4 0,5 2,6 13,7
Totalt 12,8 3,4 0,6 0,7 3,4 20,9
Ersättningar har inte utgått för finansiella instrument eller personaloptioner.
Styrelsearvoden för 2011/2012, kSEK
Namn Befattning Arvode
Anders Börjesson Styrelseordförande 450
Tom Hedelius Vice styrelseordförande 350
Eva Elmstedt Ledamot 225
Johan Sjö Ledamot
Lars Spongberg Ledamot 225
Totalt 1 250