Not 5 Segmentrapportering


Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech affärsområden. De fyra affärsområdena var Addtech Components, Addtech Energy & Equipment, Addtech Industrial Solutions och Addtech Life Science fram t o m 31 mars 2012. Per den 1 april 2012 har en mindre omorganisation genomförts. Nedan visas, förutom organisationen fram till och med 31 mars  2012, pro forma-redovisning för den nya organisationen. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till en naturlig avgränsning av marknader i koncernen. Som resultatmått vid uppföljning av affärsområden använder Addtech rörelseresultat. Vid intern försäljning inom koncernen baseras prissättningen på vad en oberoende part skulle ha betalat för produkten.

Koncernens omorganisation från och med den 1 april 2012 har inneburit att vi har flyttat ett antal bolag mellan våra affärsområden samt bildat två nya affärsenheter. Vi har skapat en ny affärsenhet med namnet Industrial Products inom affärsområdet Industrial Solutions. Industrial Products har bildats av bolagen i affärsenheten Mechanics samt av flera bolag från affärsenheten Motion Technology. Ett resultat av att Mechanics-bolagen flyttar till Industrial Solutions är att affärsområdet Energy & Equipment byter namn till endast Addtech Energy. I Addtech Energy har även en ny affärsenhet med namnet Energy Products bildats av bolag från Energy Supply och Customised Solutions. Därutöver har affärsenheten MI Group flyttats från affärsområdet Industrial Solutions till affärsområdet Components. Syftet med organisationsförändringen är att uppnå en ökad potential för tillväxt och effektivitet bland bolagen. Detta kan ske genom att bolagen nu enklare kan ta del av varandras nätverk, kunskaper och erfarenheter samt att de har liknande strategier, utmaningar, kunder, produkter och lösningar. Nedan beskrivs Addtechs affärsområden enligt den nya organisationen.

Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.

Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt kommersiella fordonsindustrin.

Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer maskinkomponenter, produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

Pro forma enligt ny organisation per 2012-04-01

Ladda ned Excel

Uppgifter per rörelsesegment 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Components 1 567 1 1 568 1 405 1 1 406
Energy 1 392 0 1 392 1 069 0 1 069
Industrial Solutions 1 239 6 1 245 1 060 6 1 066
Life Science 1 002 0 1 002 884 0 884
Moderbolaget och koncernposter 0 -7 -7 0 -7 -7
Totalt 5 200 0 5 200 4 418 0 4 418
2011/2012 2010/2011
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Components 125 815 266 105 659 210
Energy 151 720 247 118 569 185
Industrial Solutions 112 534 193 79 519 195
Life Science 98 589 168 90 489 151
Moderbolaget och koncernposter -16 74 841 -12 73 646
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 470 2 732 1 715 380 2 309 1 387
Finansiella intäkter och kostnader -23 -16
Resultat efter finansiella poster 447 364
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.

 

Organisation till och med 2012-03-31

Ladda ned Excel

Uppgifter per rörelsesegment 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Components 1 243 0 1 243 1 128 0 1 128
Energy & Equipment 1 133 0 1 133 850 1 851
Industrial Solutions 1 822 8 1 830 1 556 11 1 567
Life Science 1 002 0 1 002 884 0 884
Moderbolaget och koncernposter -8 -8 -12 -12
Totalt 5 200 0 5 200 4 418 0 4 418
2011/2012 2010/2011
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Components 97 644 227 82 491 172
Energy & Equipment 128 589 209 91 423 165
Industrial Solutions 163 837 270 128 833 253
Life Science 98 588 168 90 489 151
Moderbolaget och koncernposter -16 74 841 -11 73 646
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 470 2 732 1 715 380 2 309 1 387
Finansiella intäkter och kostnader -23 -16
Resultat efter finansiella poster 447 364
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components 4 4 8 8
Energy & Equipment 0 5 5 0 2 2
Industrial Solutions 1 8 9 1 11 12
Life Science 1 14 15 14 14
Moderbolaget och koncernposter 4 1 5 3 2 5
Totalt 6 32 38 4 37 41
2011/2012 2010/2011
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components 12 4 16 10 4 14
Energy & Equipment 13 4 17 8 3 11
Industrial Solutions 13 15 28 12 15 27
Life Science 10 16 26 7 14 21
Moderbolaget och koncernposter 5 1 6 5 1 6
Totalt 53 40 93 42 37 79
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2011/2012 Realisations- vinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Components 0 0 -1 -1
Energy & Equipment 1 0 -4 -3
Industrial Solutions 0 -1 -3 -4
Life Science 0 -1 -1 -2
Moderbolaget och koncernposter 0 0 1 1
Totalt 1 -2 -8 -9

Ladda ned Excel

Uppgifter per land 2011/2012 2010/2011
Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings- tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings- tillgångar
Sverige 2 148 1 508 705 1 993 1 311 569
Danmark 742 350 115 647 338 123
Finland 779 369 163 652 365 177
Norge 681 338 156 403 145 54
Övriga länder 850 122 18 723 78 20
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 45 11 72 12
Totalt 5 200 2 732 1 168 4 418 2 309 955
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
2011/2012 2010/2011
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 5 20 25 3 23 26
Danmark 1 4 5 1 10 11
Finland 0 3 3 0 1 1
Norge 3 3 0 1 1
Övriga länder 0 2 2 0 2 2
Totalt 6 32 38 4 37 41