Not 30 Vinst per aktie före och efter utspädning

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Vinst per aktie före utspädning (SEK) 14,65 11,80
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 14,60 11,75
Se not 1 för beräkningsmetod
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av vinst per aktie anges nedan.

Vinst per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie för 2011/2012 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 322 MSEK (262) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2011/2012 uppgående till 21 944 (22 253). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 322 262
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning
I tusental aktier 2011/2012 2010/2011
Totalt antal aktier 1 april 22 246 22 266
Effekt av innehav av egna aktier -302 -13
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 21 944 22 253

Vinst per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2011/2012 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 322 MSEK (262) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2011/2012 uppgående till 22 000 (22 293). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 322 262
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning
I tusental aktier 2011/2012 2010/2011
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 21 944 22 253
Effekt av utfärdade aktieoptioner 56 40
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 22 000 22 293