Not 28 Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Avskrivningar 92,8 78,1 0,8 0,8
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -1,0 -10,7
Förändring av pensionsskuld 2,3 6,9 1,0 -0,4
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar -210,0 -160,0
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 2,8 7,3
Övrigt 5,1 1,4
Totalt 102,0 83,0 -208,2 -159,6

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 5,4 MSEK (3,6) och under året utbetald ränta till 13,2 MSEK (6,4). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 37,0 MSEK (29,8) och under året utbetald ränta till 21,5 MSEK (6,2).

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Anläggningstillgångar 273,5 336,9
Varulager 70,6 81,1
Fordringar 65,7 98,3
Likvida medel 33,8 102,4
Totalt 443,6 618,7
Räntebärande skulder och avsättningar -47,4 -69,3
Icke räntebärande skulder och avsättningar -107,0 -169,1
Totalt -154,4 -238,4
Utbetald köpeskilling 1) -293,8 -375,2
Likvida medel i förvärvade företag 33,9 102,4
Påverkan på koncernens likvida medel -259,9 -272,8
 1) Utbetald köpeskilling inkluderar villkorad köpeskilling som bokats över resultatet med -1,6 MSEK och köp av innehav utan bestämmande inflytande med -3,0 MSEK.
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året avyttrade företag:
2011/2012 2010/2011
Anläggningstillgångar -4,0
Varulager -0,1 0,1
Fordringar -0,8 -2,0
Likvida medel -1,2 -0,9
Totalt -2,1 -6,8
Innehav utan bestämmande inflytande 0,7
Reavinst från sålda företag -10,0
Icke räntebärande skulder och avsättningar 0,7 3,3
Totalt 1,4 -6,7
Erhållen köpeskilling 0,7 11,5
Likvida medel i avyttrade företag -1,2 -0,9
Påverkan på koncernens likvida medel -0,5 10,6
 
Under räkenskapsåret avyttrades Electra-Box Pharma AB, dotterbolag till Electra-Box Diagnostica AB, som ingår i affärsområdet Addtech Life Science.

Ladda ned Excel

Årets förvärv (avyttring) av verksamheter
Företag Land Förvärvs- (avyttrings-) tidpunkt Ägarprocent Förvärvs- (försäljnings-) pris
Elteco AS Norge 2011-04-01 100 75,5
Trinergi AB Sverige 2011-04-01 100 4,4
Maxeta AS Norge 2011-07-01 100 46,7
Ramström Transmission AB Sverige 2011-10-01 100 12,5
NDC (inkråm) Sverige 2011-10-15 1,5
Rollco Holding AB Sverige 2012-01-02 100 91,3
BioNordika Holding AB Sverige 2012-01-26 100 69,3
(Electra-Box Pharma AB) (Sverige) (2012-01-30) (-52) (-0,7)

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.