Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2012-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2011-03-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighets- och tomträttsinteckningar 14,6 22,0
Företagsinteckningar 27,3 30,4
Övriga ställda säkerheter 29,1 4,8
Totalt 71,0 57,2
Eventualförpliktelser
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 13,3 6,7 0,4 0,3
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) 146,4 138,3
Totalt 13,3 6,7 146,8 138,6
 
 1) Avser PRI-skulder.