Not 24 Långfristiga räntebärande skulder

Ladda ned Excel

Koncernen
2012-03-31 2011-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 0,1 1,4
Förfall inom 3 år 0,1 3,3
Förfall inom 4 år 0,2 1,1
Förfall inom 5 år 1,0
Förfall 5 år och senare 4,9
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 0,4 11,7
Övriga räntebärande skulder:
Förfall inom 2 år 26,5 25,9
Förfall inom 3 år 0,2 10,9
Förfall inom 4 år 0,2
Förfall inom 5 år
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 26,7 37,0
Totalt 27,1 48,7
I moderbolaget fanns inga långfristiga räntebärande skulder per 2012-03-31 (-). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2012-03-31 2011-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 9,2 9,2
EUR 0,0 0,4 0,1 0,5
NOK 1,8 2,0
Totalt 0,4 11,7
Moderbolaget
2012-03-31 2011-03-31
Skulder till koncernföretag 428,3 310,0
Totalt 428,3 310,0
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.