Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser


Addtech har förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige och Norge. Pensionen i dessa planer baseras huvudsakligen på slutlönen. Planerna omfattar ett stort antal anställda, men det förekommer även avgiftsbestämda planer. Dotterbolag i andra länder inom koncernen har huvudsakligen avgiftsbaserade planer.

Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.

Förmånsbestämda planer
Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension. Intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Norge och Sverige förekommer fonderade pensionsplaner. Dessa pensionsförpliktelser är tryggade av förvaltningstillgångar. Addtech tillämpar reglerna för "korridor". Dessa regler innebär att del av aktuariella vinster och förluster ska redovisas i resultaträkningen och balansräkningen kommande period om de överstiger det högsta av:
- 10 procent av nuvärdet av pensionsförpliktelsen, och
- 10 procent av förvaltningstillgångarnas verkliga värde.

Vid årets utgång uppgick aktuariella förluster till cirka 13 procent (9) av nuvärdet av pensionsförpliktelserna.
 
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 6, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2011/2012 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 13,6 MSEK (12,5).

Avgiftsbestämda planer
Planerna omfattar huvudsakligen ålderpension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsbolag. Storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2012-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2011-03-31
Pensionsskuld PRI 175,3 171,4 17,6 16,6
Övriga pensionsåtaganden 19,8 14,8
Totalt 195,1 186,2 17,6 16,6
 
Koncernen Moderbolaget
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Ingående balans 186,2 182,9 16,6 17,0
Kostnad förmånsbestämda planer 14,6 16,6 2,1 0,7
Utbetalning av ersättningar -6,3 -5,8 -1,1 -1,1
Tillskjutna medel från arbetsgivare -5,4 -4,0
Avyttring av företag -3,2
Förvärv av företag 6,1
Omräkningseffekt 0,3 -0,3
Övrigt -0,4 0,0
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 195,1 186,2 17,6 16,6
Koncernen
Avkastning förvaltningstillgångar 2011/2012 2010/2011
Verklig avkastning på förvaltningstillgångar 1,7 1,7
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 2,3 1,7
Aktuariellt resultat på förvaltningstillgångar under perioden -0,6 0,0
Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer
Koncernen Moderbolaget
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2012-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2011-03-31
Helt eller delvis fonderade förpliktelser:
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 78,3 48,4
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -49,5 -34,2
Netto helt eller delvis fonderade förpliktelser 28,8 14,2
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 202,8 194,5 17,6 16,6
Nettoförpliktelser före justeringar 231,6 208,7 17,6 16,6
Justeringar:
Ackumulerade oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) -36,5 -22,5
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 195,1 186,2 17,6 16,6
Nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen:
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 195,1 186,2 17,6 16,6
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 195,1 186,2 17,6 16,6
Nettobeloppet fördelar sig på planer i följande länder:
Sverige 182,7 180,0 17,6 16,6
Norge 12,4 6,2
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 195,1 186,2 17,6 16,6
 
Koncernen
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2011/2012 2010/2011
Ingående balans 242,9 252,3
Pensioner intjänade under perioden 7,1 7,4
Ränta på förpliktelser 9,7 9,5
Betalda förmåner -7,7 -8,9
Aktuariell vinst eller förlust 13,7 -13,4
Avyttring av företag -4,8
Inlösta skulder
Förvärv av företag 13,4
Omräkningseffekt 2,0 -2,0
Övrigt 0,0 2,8
Pensionsförpliktelsernas nuvärde 281,1 242,9
Koncernen
Förvaltningstillgångarnas förändringar 2011/2012 2010/2011
Ingående balans 34,2 33,8
Tillskjutna medel från arbetsgivare 5,4 4,0
Betalda förmåner -1,6 -3,3
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 2,3 1,7
Förvärv av företag 7,0
Aktuariell vinst eller förlust -0,6 -0,1
Omräkningseffekt 1,3 -1,3
Övrigt 1,5 -0,6
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 49,5 34,2
Årets förändring av oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) avseende förpliktelser 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008
Förändrade aktuariella antaganden 3,8 -8,1 -6,1 21,9 12,5
Erfarenhetsbaserade förändringar 9,9 -5,2 -4,2 3,2 -1,0
Totalt 13,7 -13,3 -10,3 25,1 11,5
Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnader 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Förmånsbestämda planer
Kostnad för pensioner intjänade under året 7,1 7,4 -0,1
Räntekostnad 9,7 9,5 0,8 0,8
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -2,3 -1,7
Redovisade aktuariella vinster (-) och förluster (+) 0,1 1,4
Total kostnad förmånsbestämda planer 14,6 16,6 0,8 0,7
Total kostnad avgiftsbestämda planer 70,3 66,2 2,9 2,9
Sociala kostnader på pensionskostnader 12,2 11,6 0,8 0,9
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 97,1 94,4 3,7 4,5
 
Koncernen
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen 2011/2012 2010/2011
Kostnad för såld vara 14,8 13,4
Försäljnings- och administrationskostnader 74,9 73,2
Finansnetto 7,4 7,8
Totala pensionskostnader 97,1 94,4
2011/2012 2010/2011
Aktuariella antaganden Sverige Norge Sverige Norge
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:
Diskonteringsränta 1 april, % 3,80 4,00 3,80 4,00
Diskonteringsränta 31 mars, % 3,70 2,60 3,80 4,00
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna, % 3,70 4,10 4,50 5,40
Framtida löneökningar, % 2,00 - 3,50 3,50 2,00 - 3,50 4,00
Framtida ökningar av pensioner (förändring av inkomstbasbelopp), % 3,00 3,00
Personalomsättning, % 10,00 2,00 - 5,00 10,00 2,00 - 5,00
Förväntad ”G-regulering”, % 3,25 3,75
Livslängdstabell FFFS 2007:31 K2005 FFFS 2007:31 K2005

Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt statsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan. För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för norska pensionsskulder räntan för norska statsobligationer. Föregående år användes räntan på statsobligationer som grund för svenska pensionsskulder. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på statistiska tabeller framtagna av Finansinspektionen och Försäkringssällskapet, i Sverige FFFS 2007:31 och i Norge K2005. Förväntad G-regulering används vid beräkningarna i Norge och motsvarar Sveriges basbelopp.