Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2012-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2011-03-31
Hyra 13,3 11,2 0,6 0,6
Försäkringspremier 5,8 5,8 0,1 0,4
Pensionskostnader 2,8 2,0 0,4 0,4
Leasingavgifter 2,8 2,4 0,0 0,0
Övriga förutbetalda kostnader 22,0 17,8 2,4 1,5
Övriga upplupna intäkter 2,2 1,6 0,1 0,1
Totalt 48,9 40,8 3,6 3,0