Not 18 Varulager

Ladda ned Excel

Koncernen 2012-03-31 2011-03-31
Råvaror och förnödenheter 48,6 50,1
Varor under tillverkning 15,6 14,0
Färdiga varor 586,3 491,8
Totalt 650,5 555,9
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 16,5 MSEK (18,6). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2011/2012 eller under 2010/2011.