Not 16 Leasing

Ladda ned Excel

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget
Addtech som leasetagare 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Leasingavgifter
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 102,8 85,7 2,7 2,7
varav variabla avgifter 0,8 1,0
Framtida mimimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:
Inom ett år 90,1 65,2
Senare än ett år men inom fem år 159,7 128,0 4,6 6,3
5 år och senare 6,5 14,1
Totalt 256,3 207,3 4,6 6,3
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet.

Addtech som leasegivare

Under räkenskapsåret har erhållits leasingintäkter på totalt 1,9 MSEK (1,3). Kvarstår att erhålla inom 1 år är 2,1 MSEK (1,8), därefter återstår att erhålla totalt 2,4 MSEK (2,3) inom 5 år. Operationella leasingavtal där koncernens bolag är leasegivare utgörs i huvudsak av teknisk utrustning till kunder.

Finansiella leasingavtal

För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.