Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

Ladda ned Excel

2011/2012
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kundrelationer & teknik Varumärken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyresrätter & liknande rättigheter Data- program Data- program Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 463,1 406,6 21,9 8,9 0,2 46,9 3,7 951,3
Företagsförvärv 138,3 127,0 1,0 266,3
Investeringar 0,8 0,7 4,5 6,0
Ändrad tilläggsköpeskilling -0,4 -0,4
Omklassificeringar 0,2 0,2
Årets omräkningseffekt -0,5 -0,4 0,0 -0,1 -1,0
Vid årets slut 600,5 533,2 22,9 9,9 0,9 51,3 3,7 1 222,4
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -111,7 -0,1 -6,6 0,0 -37,3 -2,8 -158,5
Avskrivningar -45,5 0,0 -1,2 -0,1 -5,1 -0,7 -52,6
Årets omräkningseffekt 0,4 0,0 0,1 0,5
Vid årets slut -156,8 -0,1 -7,8 -0,1 -42,3 -3,5 -210,6
Redovisat värde vid årets slut 600,5 376,4 22,8 2,1 0,8 9,0 0,2 1 011,8
Redovisat värde vid årets början 463,1 294,9 21,8 2,3 0,2 9,6 0,9 792,8

Ladda ned Excel

2010/2011
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kundrelationer & teknik Varumärken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyresrätter & liknande rättigheter Data- program Data- program Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 318,8 288,8 9,5 8,6 0,2 44,0 3,7 673,6
Företagsförvärv 156,1 126,2 12,4 0,2 294,9
Investeringar 0,6 3,3 3,9
Ändrad tilläggsköpeskilling -3,6 -3,6
Omklassificeringar -0,3 0,2 -0,1
Årets omräkningseffekt -8,2 -8,4 0,0 -0,8 -17,4
Vid årets slut 463,1 406,6 21,9 8,9 0,2 46,9 3,7 951,3
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -79,9 -0,1 -5,6 0,0 -32,4 -2,1 -120,1
Avskrivningar -34,4 0,0 -1,0 -5,5 -0,7 -41,6
Årets omräkningseffekt 2,6 0,6 3,2
Vid årets slut -111,7 -0,1 -6,6 0,0 -37,3 -2,8 -158,5
Redovisat värde vid årets slut 463,1 294,9 21,8 2,3 0,2 9,6 0,9 792,8
Redovisat värde vid årets början 318,8 208,9 9,4 3,0 0,2 11,6 1,6 553,5

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Moderbolaget Dataprogram Totalt Dataprogram Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2,6 2,6 2,2 2,2
Investeringar 0,4 0,4
Utrangering
Vid årets slut 2,6 2,6 2,6 2,6
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1,4 -1,4 -0,9 -0,9
Avskrivningar -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Utrangering
Vid årets slut -1,9 -1,9 -1,4 -1,4
Redovisat värde vid årets slut 0,7 0,7 1,2 1,2
Redovisat värde vid årets början 1,2 1,2 1,3 1,3
Koncernen
Goodwill fördelad per affärsområde 2012-03-31 2011-03-31
Addtech Components 108 77
Addtech Energy & Equipment 153 91
Addtech Industrial Solutions 136 138
Addtech Life Science 204 157
Totalt 601 463
Pro forma enligt ny organsation per 1 april 2012
Koncernen
Goodwill fördelad per affärsområde 2012-03-31 2011-03-31
Addtech Components 173 143
Addtech Energy 174 52
Addtech Industrial Solutions 50 111
Addtech Life Science 204 157
Totalt 601 463

 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernens redovisade goodwill uppgår till 601 MSEK (463). Efter övergången till IFRS skrivs inte goodwill av utan värdet prövas årligen i enlighet med IAS 36. Prövning gjordes senast under mars 2012.

Koncernen har genomfört mer än 60 förvärv sedan 2001. Goodwill i varje enskilt förvärv är inte väsentligt för koncernen. Goodwill fördelas därför på kassagenererande enheter, vilka i normalfallet sammanfaller med affärsenhet. Nedskrivningsprövningen görs på affärsenhetsnivå, eftersom den förvärvade verksamheten också integreras med annan Addtechverksamhet i en sådan omfattning, att det inte går att särskilja tillgångar och kassaflöden hänförliga till det förvärvade företaget. Prövningen av goodwillvärden görs inte på högre nivå än segmentsnivå.

Återvinningsvärdet har beräknats utifrån nyttjandevärdet och utgår från en aktuell bedömning av kassaflöden för den kommande femårsperioden. Antaganden har gjorts om bruttomarginal, omkostnadsnivå, rörelsekapitalbehov och investeringsbehov baserat på tidigare erfarenheter. I normalfallet har parametrarna satts till att motsvara prognostiserat resultat för nästkommande räkenskapsår 2012/2013. Under resterande del av femårsperioden har en tillväxttakt om 2 procent (2) per år antagits. Där större förändringar förväntas har anpassning gjorts för att bättre spegla dessa förväntningar. För kassaflöden bortom femårsperioden har tillväxttakten antagits motsvara tillväxten under det femte året. Kassaflöden har diskonterats med en vägd kapitalkostnad som motsvarar cirka 12 procent (12) före skatt. Beräkningen visar att nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet. Således resulterade nedskrivningsprövningen inte i något nedskrivningsbehov. Känsligheten i beräkningarna innebär att goodwillvärdet fortsatt försvaras även om diskonteringsräntan skulle höjas med 1 procentenhet eller att den långsiktiga tillväxttakten skulle sänkas med 1 procentenhet.

Övrig nedskrivningsprövning

Varje år genomförs prövning av nedskrivningsbehov av varumärken enligt samma principer som vid goodwill. Några händelser eller ändrade förhållanden som motiverat en nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar som skrivs av, har inte identifierats.