Not 13 Skatter

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011
Periodens aktuella skatt -124,7 -100,8 -48,1 -38,9
Justering från tidigare år -0,9 -0,2 -0,3 -0,2
Total aktuell skattekostnad -125,6 -101,0 -48,4 -39,1
Uppskjuten skatt 5,6 2,3 -0,1 -0,2
Total redovisad skattekostnad -120,0 -98,7 -48,5 -39,3
Koncernen 2011/2012 % 2010/2011 %
Resultat före skatt 446,9 363,8
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -115,7 25,9 -94,4 25,9
Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter -3,2 0,7 0,4 -0,1
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv -1,8 0,4 -1,7 0,5
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,9 0,2 -1,5 0,4
Ändrad skattesats 1,2 -0,3 - -
Justeringar från tidigare år 0,2 0,0 -1,5 0,4
Övrigt 0,2 0,0 0,0 0,0
Redovisad skattekostnad -120,0 26,9 -98,7 27,1
Moderbolaget 2011/2012 % 2010/2011 %
Resultat före skatt 196,2 147,4
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationell skattesats -51,6 26,3 -38,8 26,3
Skatteeffekt av
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,8 0,4 -1,3 0,9
Ej avdragsgilla kostnader
Övrigt -0,2 0,1 -0,2 0,1
Ej skattepliktiga intäkter
Utdelning från dotterbolag 4,3 -2,2 0,9 -0,6
Övrigt 0,1 -0,1 0,3 -0,2
Justeringar från tidigare år -0,3 0,2 -0,2 0,1
Redovisad skattekostnad -48,5 24,7 -39,3 26,7

Ladda ned Excel

Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2012-03-31 2011-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 1,0 -116,4 -115,4 2,5 -97,8 -95,3
Obeskattade reserver -97,4 -97,4 -89,0 -89,0
Pensionsavsättningar 13,1 -2,1 11,0 12,2 -0,8 11,4
Övrigt 9,9 -0,4 9,5 15,9 -6,0 9,9
Nettoredovisat -23,8 23,8 -30,2 30,2
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 0,2 -192,5 -192,3 0,4 -163,4 -163,0

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovi- sat över resultat- räkning- en Förvärv & av- yttringar Redovi- sat i övrigt total- resultat Omräk- nings- effekt Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovi- sat över resultat- räkning- en Förvärv & av- yttringar Redovi- sat i övrigt total- resultat Omräk- nings- effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -95,3 13,7 -33,9 0,1 0,0 -115,4 -67,3 8,1 -37,7 1,6 -95,3
Obeskattade reserver -89,0 -6,1 -2,3 -97,4 -78,7 -4,9 -5,4 -89,0
Pensionsavsättningar 11,4 -2,2 1,8 0,0 11,0 10,8 0,8 -0,1 -0,1 11,4
Övrigt 9,9 0,2 -0,2 -0,4 0,0 9,5 11,1 -1,7 0,9 -0,3 -0,1 9,9
Uppskjuten skatt, netto -163,0 5,6 -34,6 -0,3 0,0 -192,3 -124,1 2,3 -42,3 -0,3 1,4 -163,0

Ladda ned Excel

2011/2012 2010/2011
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument -0,1 -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,1
Uppskjuten skatt, netto -0,1 -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,1
I koncernen finns inga underskottsavdrag som ej är aktiverade (-).